برنامه رسيدگي اطلاعات مـالي آتـي (گزارش توجيهي افزايش سرمايه)

در

برنامه رسيدگي اطلاعات مـالي آتـي (گزارش توجيهي افزايش سرمايه)

اهداف رسيدگي:
حصول اطمينان از:
الف) نامعقول نبودن مفروضات بهترين برآورد مديريت كه زيربناي تهيه گزارش توجيهي هيئـت مـديره در خصـوص افزايش سرمايه است و سازگاري مفروضات ذهني با هدف گزارش مزبور،
ب) تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه بر مبناي مفروضات مربوط،
پ) اين كه مفروضات عمده لازم براي تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش تـوجيهي افـزايش سـرمايه، لحـاظ
شده است،
ت) ارائه مناسب اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه طبق الزامات استانداردهاي حسابداري و افشاي كافي مفروضات با اهميت شامل تفكيك مفروضات بهترين برآورد مديريت و مفروضات ذهني،
ث) تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه به طور يكنواخت با صورتهاي مالي تـاريخي و با استفاده از رويه هاي مناسب حسابداري، و
ج) رعايت الزامات قانوني و مقررات مربوط در تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه.

برنامه رسيدگي اطلاعات مـالي آتـي (گزارش توجيهي افزايش سرمايه)
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab