سوال و جوابهای رایج- انتقال سوابق بیمه ای

در

 

“انتقال سوابق بیمه ای”

 

در صورت استخدام در سازمان هایی که مشمول نظام حمایتی دیگری هستند ،تکلیف سوابق قبلی پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی ، چه می شود؟

چنانچه سوابق مورد نظر مورد پذیرش صندوق ذیربط باشد انتقال سوابق مربوطه با رعایت ضوابط مقرر امکانپذیر خواهد بود.

١-در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هستم ، برای انتقال سوابق خدمت دولتی خود در صندوق قبلی ، چه کار باید بکنم؟

پاسخ : بیمه شده می بایست با در دست داشتن حکم قطع رابطه استخدامی به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا پس از کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت گذشته خود اقدام نماید.

٢-آیا ماده ٤٥ برنامه پنجم برای ایثارگرانی که با استعفا ، سوابق دولتی خود را به تامین اجتماعی منتقل می کنند قابلیت اجرایی پیدا کرده است یا خیر ؟

پاسخ : مشمولین ماده ٤٥ قانون برنامه پنجم توسعه ، آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا می باشند که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً بیمه پردازی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی صرفاً می بایست به دلیل تغییر دستگاه استخدامی باشد. مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد و سایر حالات قطع رابطه استخدامی برای این قبیل متقاضیان موضوعیت نخواهد داشت.

 

٣- اینجانب حدود ده سال بطورتمام وقت در قالب نیروی شرکتی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در دانشگاه و بعنوان کارشناس مشغول بکار بودم که پس از تغییر وضعیت استخدامی و رسمی شدن در سال ٨٤ به صندوق سازمان بازنشستگی تغییرصندوق یافتم آیا سوابق من که درقالب نیروی شرکتی بوده در احتساب سنوات بازنشستگی من درسازمان بازنشستگی قابل قبول می باشد؟ سوال دوم آیا می توانم دوباره به صندوق تامین اجتماعی برگردم و در این صورت چه کار باید بکنم؟

پاسخ : انتقال سوابق غیر دولتی از نظر این سازمان بلامانع بوده ، لیکن پذیرش و یا عدم پذیرش آن متوجه صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ضمنا امکان تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ٤٢ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ٢٨ قانون برنامه پنجم صرفاً برای یکبار با رعایت شرایط مقرر (از جمله پرداخت مابه التفاوت متعلقه) میسر می باشد.

٤- ده سال سابقه در صنایع دفاع دارم اگر بخواهم به بیمه تامین اجتماعی تبدیل کنم چقدر هزینه دارد و پرداخت آن به عهده من است یا صنایع دفاع؟ فرمول تبدیل چیست؟

نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور مصوب ٣/٨/٧٧ هیأت وزیران صورت می پذیرد که برابر است با ١٨% آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا در محل خدمت جدید ( هرکدام بیشتر باشد) به ازاء طول مدت خدمت به کسر میزان وجوه منتقله از صندوق مربوطه (سهم شخص و کارفرما) . ضمناً حسب مقررات قانونی مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بیمه شده متقاضی می باشد.

٥- آیا سوابق تامین اجتماعی کارمندان رسمی دولت پس از بروز رسانی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود یا خیر در هر صورت بر اساس کدام بخشنامه عمل می شود ؟

پاسخ : با عنایت به دستورالعمل بند “ز” تبصره ١٥ ماده واحده قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آندسته از مستخدمین رسمی دولت که صندوق بیمه ای آنان در دوران پیمانی یا قراردادی، صندوق تأمین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن، به حکم قانونگذار به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته باشند و کسور حق بیمه آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور به صندوق مذکور منتقل نشده باشد، توسط این سازمان به روز رسانی می گردد.در غیر اینصورت در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده بیمه شده خواهد بود.

٦- درسال ٦٦ بعنوان پاسدار دانش آموز وارد سپاه پاسداران شدم و یکسال در هنرستان سپاه تحصیل کردم ولی در تاریخ ٦٧/٠٤/٢٩طی یک نامه رسمی به من اعلام شد یگر بوجود هنرستان سپاه نیست و من تحصیلم را در هنرستان بهشهر ادامه دادم و اکنون کارمند کمیته امداد هستم . آیا با این نامه رسمی سپاه میتوانم سوابقم را مانند سربازی از سازمان خریداری نمایم

پاسخ : چنانچه بابت سوابق تحصیل در هنرستان سپاه، کسوری نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موجود باشد، به شعبه تامین اجتماعی ذیربط مراجعه تا پس از ارائه درخواست انتقال کسور زمینه انتقال سوابق مورد نظر در اجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی نزد سازمان فراهم گردد

٧- سازمان با حق بیمه های پرداختی اشخاص چه میکند ؟  اگر حق بیمه ها ی مذکور سرمایه گذاری میگرددسود آن متعلق به کیست ؟و چرا در موقع تغییر صندوق بیمه بازنشتگی سود حاصله به صندوق جدید را منتقل نمی کنید؟مگر نه اینکه این سود متعلق به شخص بیمه گذار است ؟

پاسخ : حسب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی; حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده اند در صورتیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند، کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما ) پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد و در حال حاضر اقدامات سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر ضوابط قانونی فوق صورت می پذیرد. بدیهی است تحقق خواسته مطروحه مستلزم تصویب آن در مرجع قانونگذارخواهد بود.

٨- نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی دولت به تامین اجتماعی براساس چه مقرراتی صورت می پذیرد؟ پس از محاسبه مابه التفاوت توسط تامین اجتماعی ، مهلت پرداخت نقدی آن چند ماه است و براساس چه مقرراتی؟ نحوه پرداخت اقساطی آن چگونه و حداکثر مدت تقسیط جقدر می باشد؟ چنانچه متقاضی نتواند یکی از اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند، تکلیف چیست و چه اقدام صورت می گیرد؟

پاسخ : نحوه انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها برای آن دسته از افرادی که با دستگاه محل خدمت قبلی خود بواسطه استعفاء، اخراج ،بازخرید،انتقال و انفصال دائم قطع استخدامی نموده یا می نمایند تابع مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ٢٧ /٣/ ٦٥ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن می باشد. بر همین اساس چگونگی محاسبه مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور این قبیل بیمه شدگان مشمول بر مبنای ١٨ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا در موسسه محل خدمت جدید و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی ( هر کدام بیشتر باشد) به ازای طول مدت خدمت پس از کسر میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی خواهد بود که می بایست توسط شخص متقاضی به طور یکجا یا تقسیط ( حداکثر تا ٣٠ قسط ) پرداخت گردد. بدیهی است چنانچه اقساطی در خارج از سررسید و مهلت های تعیین شده پرداخت شود و یا اساسا پرداختی در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد صرفا بابت این اقساط با ملحوظ داشتن حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضای جدید ، تجدید محاسبه انجام خواهد شد.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab