سوال و جوابهای رایج- بیکاری

در

“بیــــکاری”

چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال ٦٩ مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی،صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند.

به تازگی بیکار شده ام ، چه کار باید بکنم؟

به استناد بند «ب» ماده «٦» قانون بیمه بیکاری، بیمه شده می بایست ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهند.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاریچه شرایطی باید داشت؟

١- بیکاری بدون میل و اراده شخصی

٢- مراجعه ظرف ٣٠ روز به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی

٣- داشتن حداقل ٦ ماه سابقه برای کارگران دائمی

٤- داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی .

پرداخت مقرری بیمه بیکاریتا چه مدت ادامه پیدا می کند؟

بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند «الف» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده نماید.

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

٣٠×٥٥%×متوسط مزد ظرف٩٠روزقبل ازبیکاری

مشروط به اینکه ازحداقل دستمزدکمترنباشد

مجردین

مقرری فردمجرد+ (١٠% حداقل دستمزد ×تعدادعائله حداکثرتا٤نفر)

مشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر واز٨٠%متوسط مزد بیشترنباشد.

متاهلین یامتکفلین

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

به استناد ماده «٨» قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:

١- اشتغال مجدد

٢- عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

٣-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

٤- احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی

٥- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

آیا درمدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟

خیر- به استناد تبصره «٢» ماده «٦» قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می گردد.

مقرری بیمه بیکاری ،از چه زمانی قابل پرداخت است؟

به استناد بند «ج» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری ، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

آیا دریافت مقرری بیمه بیکاری ،منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزییخواهد شد؟

به استناد تبصره «٣» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.

من وهمسرم ، هر دو بیکار شده ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟

در صورت احراز شرایط قانونی به هر دو تعلق می گیرد، لیکن به موجب تبصره «٤» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری فقط یکی از آنها محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود.

آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود ؟

چنانچه تاریخ بیکاری در اثنای فصل کار واقع گردد و این امر به تائید مراجع حل اختلاف ادارات کار رسیده باشد درصورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری مقرری بیمه بیکاری میسرخواهد بود.

کارگر قراردادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

بله- در صورت دارابودن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و احراز کلیه شرایط قانونی امکانپذیر می باشد.

١- آیا در صورت دریافت مقرری بیمه بیکاری ، دفترچه درمانی من وخانواده ام باطل می شود ؟

پاسخ : خیر- به موجب تبصره «٥» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدت دریافت مقرریبیمه بیکاری از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد و دارای دفترچه درمانی نیز می باشند.

٢- بیمه شده ای هستم که در تاریخ ٩٤/٠٧/٢٠ از کارگاه اخراج و تاریخ بیکاری ام همان تاریخ از سوی اداره کار اعلام شده است لیکن کارفرما تا ٩٤/٠٧/٢٥ نسبت به ارسال لیست کارکرد اقدام و از اعلام به شعبه مبنی بر ارسال بیش از کارکرد واقعی به اشباه خودداری کرده است و به همین جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری من به مشکل خورده است . تکلیف چیست. آیا بیمه بیکاری تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ : مشکلات مربوط به تداخل لیست ارسالی کارفرما  و ماه وقوع بیکاری طی دستور اداری اصلاح و مراتب به واحدهای  اجرائی ابلاغ گردیده است. لذال ازم است مدارک و مستندات مربوطه را به اداره کل تامین اجتماعی استان ذیربط  ارائه تا مراتب از طریق اداره کل مذکور یا شعبه مربوطه مورد بررسی قرارگیرد .

 

٣- چرا بیمه بیکاری به پروژه های عمرانی در حال انجام داده نمی شود ؟

پاسخ : با عنایت به دادنامه های شماره ٩٧ مورخ ٤/٣/٨٢ و ٢٥٦-٢٥٧ مورخ ١٣/٨/٨٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ ٢٦/١٠/٧٨ هیات وزیران ، به کارگرانی که در فعالیت های با ماهیت غیر دائم ( پروژه ای ، عمرانی و …) در پایان پروژه ، اتمام بخشی از کار و اتمام قرار کار بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد .

 

٤- آیا مدیرعامل در صورت بیکار شدن مشمول دریافت مقرری بیکاری می باشد ؟ 

پاسخ : بر اساس تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی ، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی میتوانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند. ضمناً بر اساس رای شماره ٦٦٦ مورخ ١٦/٩/٨٨ و ١١٨٢ مورخ ١٥/١٠/٩٤ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیران اشخاص حقوقی و همچنین مدیرعامل از شمول قانون کار خارج می باشند.

 

٥-مستندات قانونی عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیر عامل چیست؟

پاسخ : مدیرعامل شرکتها توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه و همچنین عزل آن را تعیین می کند و از طرفی نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و پیشنهاد حقوق وی از وظایف هیات مدیره می باشد. لذا اینگونه افراد مشمول قانون کار نبوده و بالطبع مشمول بیمه بیکاری نخواهند بود که مراتب نیز طی دادنامه ٦٦٦ مورخ ١٦/٩/٨٨ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ١١٨٢ مورخ ١٥/١٠/١٣٩٤ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماهیت بیمه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره بصورت اختیاری بوده و به دلیل عدم شمول قانون کار مشمول قانون بیمه بیکاری نیز نمی باشد.

 

٦- من شاغل هستم و به کارم علاقه ای ندارم. حدود دو سال است که کار میکنم و میخواهم کارم را ترک کرده و دنبال کار دیگری در رابطه با رشته خود بروم. آیا من میتوانم در این مدت از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ 

پاسخ : بیمه بیکاری به افرادی تعلق می گیرد که توسط کارفرما اخراج شده باشند، بعبارتی دیگر می بایست بیکاری فرد بدون میل و اراده وی باشد، بنابراین در صورت ترک کار مشمول بیمه بیکاری نخواهید شد.

 

٧- سه ماه است که توسط کارفرما و بدون میل و اراده شخصی از کار اخراج شده ام ولی بدلیل اینکه اخراج دسته جمعی است مدیرکل استان اذربایجان شرقی از اجرای مقرری بیکاری ما سر باز میزند چه کار باید بکنیم (فولاد بناب)

پاسخ : با عنایت به قانون بیمه بیکاری و با توجه به مقررات مورد عمل درصورتیکه اخراج گروهی باشد، مراتب می بایست در کمیته استانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل مزبور بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

٨- جهت اخذ بیمه بیکاری ٰایا اداره بیمه موظف است که پیگیری کند کارگر جای دیگر مشغول است یا نه؟یا خود کارگر موظف است اعلام کند؟ ٢-اگر جای دیگری شاغل باشد که بیمه به او تعلق نمیگیردٰمیتواند بیمه بیکاری بگیرد؟  

پاسخ : بنابر مجوز قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی می تواند جهت احراز اشتغال مجدد بیمه شده بیکار بازرسی بعمل آورد. ضمناً چنانچه بیمه شده بیکاردر حین دریافت مقرری شاغل شود طبق تکلیف قانونی می بایست فورا موضوع را به شعبه تامین اجتماعی مربوطه اطلاع دهد. هرچند کار فرما از ارسال لیست حق بیمه وی خودداری نماید.

٩- باتوجه به اینکه در ابتدای ماه جاری (اسفند٩٥) ازسوی شعبه ٤ شیراز حکم برقراری بیمه بیکاری برایم صادر و مقرری بیکاری مربوط به شش ماه گذشته را طلبکار میباشم آیا تا قبل از پایان سال مقرری فوق به حسابم واریز میشود؟

پاسخ : کلیه پرداخت های سال ٩٥مقرری بگیران در صورت صدور سند و ارسال لیست از سوی شعبه مربوط ، به حساب مقرری بگیران بیمه بیکاری واریز گردیده است.

١٠- زمان واریز مقرری بیمه بیکاری فروردین ماه ٩٦ و میزان آن را بفرمایید. 

پاسخ : مقرری بیمه بیکاری فروردین ماه ٩٦ مقرری بگیران در اردیبهشت ماه  و با رعایت حداقل دستمزد قانونی سال ١٣٩٦

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab