سوال و جوابهای رایج- حق بیمه

در

“حق بیمه”

١- منظور از حق بیمه چیست وچطور محاسبه می شود ؟

پاسخ : طبق ماده٢ قانون تامین اجتماعی :حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد که ٧% سهم بیمه شده ،٢٠% سهم کارفرما و ٣% بابت بیمه بیکاری(سهم کارفرما) محاسبه می شود.

٢- چه مواردی از دریافتی های بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟

پاسخ : کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود به غیر از: حق همسر(عائله مندی)، بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده٨٦ قانون تامین اجتماعی(مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه می باشد)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین(کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه می باشد.

٣- آیا نام آن دسته از کسانی که براساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید در لیست حق بیمه درج شود؟

پاسخ : کارفرمایان مکلفند طبق ماده ٣٢ قانون تامین اجتماعی لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

٤- مدتی است که در یک شرکت کار می کنم ولی هنوز بیمه نشده ام چکار باید بکنم؟

پاسخ : با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست به واحد بازرسی پس از تائید بازرسی مبنی بر احراز اشتغال نامبرده، کارفرما مکلف است طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، لیست ماهانه کارکنان خودرا براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه پرداختی به آنان، تنظیم و به شعبه ارسال و پرداخت نماید.

٥- زمان دقیق ترک کار بیمه شده در آخرین ماه کارکرد بایداعلام شود یا با لیست ماه دیگر؟

پاسخ : کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را تا آخرین روز ماه بعد (در خصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ٥ نفر کارگر آخرین روز دو ماه بعد می باشد) و با آخرین تغییرات از نظر شروع بکار بیمه شده، ترک کار، تعداد کارکنان، روزهای کارکرد، حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه و … به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند . لذا چنانچه کارکرد بیمه شده کمتر از یکماه باشد، ترک کار وی می بایست در همان ماه مربوطه و در صورتیکه بیمه شده ٣٠ یا ٣١ روز و اسفند ماه ٢٩ روز کامل اشتغال داشته و در اول ماه بعد ترک کار نماید، می بایست در لیستهای ارسالی ماه بعد ترک کار وی درج گردد .

 

٦- آیا مدیران عامل شرکتهای تعاونی که حق بیمه خود را کامل سی درصد پرداخت نمایند باز مشکل دارند در صورتی دارای سابقه ٢٥ ساله می باشند ؟

پاسخ : بر اساس تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی می توانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند

٧- بنده کارمند پیمانی مرکز آمار هستم با ٢٩ سال سابقه  که اخیرا در خصوص کسورات حق بیمه از حقوق خود مشکل دارم که خواهش عاجزانه دارم که این سوال خیلی از پرسنل در حین بازنشستگی میباشد شفاف پاسخ داده شود . قانون می گوید کارفرما مکلف است از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر حق بیمه متعلقه کسر کند . سوال : کلیه وجوه حکم یا فیش حقوق که کارمند ماهیانه دریافت می کند؟

پاسخ : به استثنای بازخرید ایام مرخصی ، کمک عائله مندی طبق قانون (ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی) ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ، عیدی ، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر،حق التضمین کسر صندوق،خسارات اخراج و مزایای پایان کار، سایر مزایا نقدی و غیر نقدی مستمر که تحت هر عنوان به بیمه شده پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

٨- چرا حقوق مدنظر سازمان برای یک کارگر وردست نانوایی بدون سابقه با یک کارگر در همان شغل با سابقه ١٥ ساله یکی است؟ برای اطلاع از حقوق مشاغل به کجا رجوع کنیم چون اداره کار و سازمان یک نظر ندارند. 

پاسخ : بر اساس ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی،سازمان تامین اجتماعی میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان، مزد یا حقوق بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان مبنا محاسبه و پرداخت نماید . در خصوص کلیه فعالیتهای صنفی با هماهنگی های اتاق اصناف ایران و اتحادیه های مربوطه دستمزد مقطوع مشاغل صنف تعیین و مبنای وصول حق بیمه قرار گرفته است که البته با توجه به تفاهمات فیمابین با اتاق اصناف ایران و اتاقهای اصناف استانها مقرر است در سال جاری دستمزدهای تعیین شده و همچنین مشاغل مربوطه مجدداً بازبینی گردد.

٩- آیا بخشنامه های جدید درآمد با شماره های ١٤/٧ و ١٤/٩ شامل مهندسین مشاور نیز هست یاخیر ؟

پاسخ : موضوع بخشنامه های اشاره شده در اجرای ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید منحصراً کارگاههای  صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت را شامل شده  که اجرای پیمان  در محل ثابت کارگاه وبا در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.

١٠- اینجانب ز.ش بیمه شده توسط این سازمان می باشم ، در سال جدید اقدام به پرداخت برگه بیمه نمودم ولی متاسفانه یک برج پرداخت و برای بار دوم که می خواهم برگه پرداخت در خواست کنم با پیغام عدم صدور برگه تا امکان ایجاد بدهی تا زمان وصول بدهی قبلی وجود ندارد  مواجه می شوم لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ : ضروریست بمنظور بررسی دقیق مشکل سیستمی اعلام شده بیمه شده محترم به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه تا موضوع توسط واحد امورفنی بیمه شدگان و مسئول فرابری داده های شعبه مورد پی گیری قرار گیرد.

 

١١- چند نفرکاردان فنی ساختمان هستیم که بعنوان سرپرست کارگاه و مسئول قراردادها در کارگاه های ساختمانی پاره وقت.نیمه وقت و ساعتی مشغول هستیم بنحویکه در یک ماه در سه کارگاه مشغول کارمی شویم بصورت شیفتی و… و کارفرما نیزطبق ضوابط (هر سه کارفرما) لیست بیمه ما را پرداخت میکنند با توجه بحضور ما درکارگاه . سوال . با توجه به شرایط بالا آیا پرداخت لیست بیمه ازطرف چندکارفرما . در سابقه و بیمه و اینده و بازنشستگی ما تاثیردارد یا خیر ؟ و اثرات مثبت یا منفی این پرداختها قانونی از سوی کارفرمایان کارگاه ها چه تاثیری در روال سابقه و کار مادارد؟ 

پاسخ : بر اساس ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از وی کسر و به همراه حق بیمه سهم کارفرمایی به سازمان بپردازند. حق بیمه پرداختی از کارگاههای دوم به بعد به نسبت پرداختی در میزات تعهدات قانونی از جمله بازنشستگی موثر خواهد بود.

١٢-  من در یک شرکت خصوصی کار میکنم و کارم کنترل دستگاه ها بصورت دانه ای است . به ازای هر دانه ١٠٠٠ تومان دریافت می کنم که آخر ماه حدود ٥٠٠ هزار تومان می گیرم . قرارداد داریم ، برای ضمانت کار از من سفته گرفته اند ولی بیمه ندارم و طبق قانون کار مرا بیمه و حقوق نمی دهند امثال من بخاطر نحوه کارمان ایا از مزایای بیمه بیکاری بهره مند میشویم و تکلیف ما چه میشود که بیمه نشده ایم از طرف شرکت خصوصی و بیمه نداریم و طبق قانون کارحقوق نمیدهند لطفاراهنمایی کنید

پاسخ : کلیه کارفرمایانی که کارگر در اختیار و یا استخدام دارند مکلف هستند طبق قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند . در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما می توانید مراتب را جهت انجام بازرسی به شعبه محدوده محل خدمت اعلام نمائید . در هر حال بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری منوط به پرداخت حق بیمه بیکاری توسط کارفرما و احراز سایر شرایط قانونی است. ضمن اینکه رسیدگی به موارد عدم رعایت مقررات قانون کار از ناحیه کارفرما، بعهده ادارات کار می باشد.

١٣- ١٠سال است که یکی از نیروهای خود را بنا به دلایلی بیمه نکرده ام میخواهم بیمه این ١٠سال را پرداخت کنم و میخواهم بدانم مبلغ بیمه و جریمه این ١٠سال چقدر میشود و بر چه اساسی محاسبه می شود ؟

پاسخ : بر اساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل تا آخرین روز ماه بعد به شعبه سازمان تامین اجتماعی محدوده کارگاه خود می باشد و در صورت عدم رعایت ماده قانونی یاد شده، سازمان تامین اجتماعی می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

١٤- آیا کارگاه های چاپخانه ملخی مشمول کمک دولت می باشد؟

پاسخ : مدارک کامل شناخت کارفرمایی به همراه مجوزهای صادره از جمله پروانه کسب ، پروانه بهره برداری و … به شعبه مربوطه ارائه تا این موضوع در چارچوب مقررات بررسی گردد.

١٥- برای محاسبه ادعای سابقه بیمه شده آخرین دستمزد بیمه شده ملاک می باشد . حالا سوال این است که این دستمزد با مزایای ماهانه ملاک است یا بدون مزایا ملاک عمل است؟

پاسخ : در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در مهلت مقرر قانونی تعیین شده ، با بررسی و با در نظر گرفتن شغل و شاغل ،حق بیمه متعلقه با رعایت ماده ٤٠ قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می گردد.

١٦- اینجانب همیشه فیش یک ماهه از طریق اینترنت صادر می کردم . اما امروز اشتباها فیش ٣ ماهه صادر نموده ام میخواستم بدانم آیا امکان حذف این فیش و صدور فیش جدید وجود دادرد. ( بیمه آزاد با کد ملی— کد کارگاه / بیمه شده: ٠٠٦٢٥٤٤٥٦٢) 

پاسخ : فیش حق بیمه که از سیستم اخذ گردیده قابل ابطال و اصلاح از طریق فرد بیمه شده نبوده در عین حال جهت ابطال آن لازمست به همراه مدارک مربوطه به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا اقدام لازم بعمل آید .

١٧- آیا بخشنامه ای با شماره ٩٩ درآمد احتمالا مصوب سال ٥٨ وجود دارد؟ آیا درصورت وجود این بخشنامه هنوز معتبر است؟ آیا امکان دسترسی به بخشنامه مذکور وجود دارد؟

پاسخ : بخشنامه ٩٩ درآمد درخصوص تمدید بخشودگی خسارات حق بیمه و مربوط به سال ٥٩ بوده است . باتوجه به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مصوب ١٣/ ٤/ ٦١ مفاد بخشنامه مزبور منتفی و منسوخ گردیده است. البته باتوجه به قانون دریافت جرائم نقدی ازکارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ٩ /٥ / ٧٣ و اصلاحات بعدی آن قانون منع دریافت خسارات وجرائم لازم الاجرا نیست.

١٨- اینجانبه دارای ١٨ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شعب ٣ و ٤ تبریز می باشم . در حال حاضر نیاز به دریافت حقوق ندارم فقط میخواهم کسورات پرداختی ام را به من مسترد کنند . نحوه اقدامم چگونه خواهد بود آیا به نرخ امروز بازخرید می کنند یا فرمولش طور دیگری است لطفا راهنمایی فرمایید. 

پاسخ : راهبردهای تامین اجتماعی بر اساس بیمه های اجتماعی بوده و دارای کارکردها و اهداف متفاوت از بیمه های تجاری و غیره بوده و اهداف اصلی آن نظام باز توزیع درآمدها، ایجاد آرامش خاطر نیروی کار،کاهش فقر و ارتقا، سلامت جامعه و سطح بهداشت و تامین معیشت افراد جامعه بوده و استراد کسورات حق بیمه در آن منتفی می باشد.

١٩- پس از انجام کلی استعلام از ادارات مختلف موفق به اخذ پروانه بهره برداری گوسفند داشتی ٩٠ راس شدیم حالا اداره تامین اجتماعی میگوید کارگاه شما جز کارگاه کشاورزی محسوب نمیشود چون محیط دامداری به محل سکونت نزدیک است چاره چیست ؟ هدف ما گرفتن کد کارگاه بود که چنین صحبتی شنیدیم

پاسخ : در صورتی که شرایط احراز تعاریف مربوط به ماده ٢ قانون تامین اجتماعی از جمله شناخت کارگاه، کارفرما، بیمه شده و همچنین شرایط مزد بگیر و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرارنمی باشد. می توانید از طریق صندوق بیمه روستائیان و عشایر نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای پیش بینی شده در آن صندوق استفاده نمائید

٢٠- بیمه رانندگان حمل برون شهری هستم حق بیمه برج ٣ را پرداخت کردم ولی موقع درخواست جدید پاسخ می دهد تا برج ٢ پرداخت شده . لطفا مسئله را مرتفع کنید 

پاسخ : مدارک و مستندات مربوطه از جمله فیش پرداختی به شعبه ارائه تا دقیقاً بررسی گردد.

٢١- آیا می شود پول بیمه هایی که تا الان داده ایم پس بگیریم؟

پاسخ : استرداد حق بیمه هایی که طبق مقررات پرداخت شده به دلیل عدم پیش بینی در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت .

٢٢- حداکثر بیمه پردازی برای سال ٩٥ چه مبلغی است و چند برابر حداقل بیمه می باشد؟

پاسخ : در اجرای ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی و مصوبات هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمولین قانون تامین اجتماعی هفت برابر حداقل دستمزد روزانه می باشد. ( در سال ٩٥ حداقل دستمزد روزانه ٢٧٠٧٢٢ ریال و حداکثر دستمزد روزانه ١٨٩٥٠٥٤ ریال می باشد که کارفرما می بایست با درنظر گرفتن ماههای ٣١ روزه، ٣٠ روزه و ٢٩ روزه اسفند ماه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید.)

٢٣- اینجانب بعلت بی اطلاعی از پرداخت مزایای انگیزشی جریمه گردیده ام و توان پرداخت ندارم . 

پاسخ : به استناد بند ٥ ماده ٢ و مواد ٣٠ و ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه، مزایای انگیزشی پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه مشمول کسر حق بیمه بوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه در مهلت مقرر قانونی ماده ٣٩ قانون یاد شده مشمول جرائم متعلقه با رعایت قانون جرائم مصوب ٨/٤/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. در صورت عدم توانایی در پرداخت یکجای آن و در صورت ارائه درخواست به شعبه مربوطه ، میزان بدهی قابل تقسیط خواهد بود .

٢٤- کارپرداز شرکتی هستم برای پرداخت حق بیمه خرداد ماه اشتباها” ٢ بار به حساب سازمان واریزی انجام داده ام اضافی واریزی انجام شده برای تیر ماه لحاظ می شود یا نه؟ سازمان چه تصمیمی اتخاذ میکند ؟ آیا اضافه واریزی را عودت می دهد؟

پاسخ : هرگونه کسری یا اضافه پرداختی حق بیمه به هنگام اخذ گردش حساب بدهکار و بستانکار کارگاه مشخص می گردد . لذا چنانچه به هنگام اخذ گردش حساب، کارگاه دارای پرداخت اضافی حق بیمه باشد، مبلغ مزبور در بستانکاری کارگاه منظور می گردد .

٢٥- اینجانب بالغ بر ٢٤ سال است در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم. این شرکت حق بیمه ماههای دی بهمن و اسفند ٩٤ و فروردین ٩٥ راپرداخت نکرده است و علت آن را کمبود نقدینگی و بدهی شرکت میداند . شرکت بیمه ماههای اردیبهشت وخرداد ٩٥ راپرداخت کرده است. اینجانب برای پرداخت بیمه های پرداخت نشده چه کار باید بکنم؟

پاسخ : طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است در مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل اقدام نماید. در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده از سوی کارفرما، با درخواست بیمه شده و ارائه مدارک و مستندات اشتغال و دریافت مزد یا حقوق ، مراتب قابل بررسی در شعبه بوده که پس از بررسی و تایید مراتب، حق بیمه متعلقه با رعایت ماده ٤٠ قانون تامین اجتماعی محاسبه ، مطالبه و وصول و جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده منظور میگردد.

٢٦- باتوجه به اینکه مدت بیمه پدر مرحومم زیر ١٠ سال بود و ما در سال قبل از قانون ارائه خدمات مستمری برای بازماندگان بیمه شدگان زیر ١٠ سال بیمه مطلع شدیم.ضمن قدردانی از این حرکت، این سوال رو داشتم که وقتی ما بررسی کردیم حدود پنج سال سابقه کار برای ایشان ثبت شده بود که بدلیل واریز بیمه بصورت مقطعی مثلا دو ماه در طول یک سال زیر ٣ سال شد.ایا ما میتونیم از آن اداره که دولتی هم هست پیگیری کنیم که چرا بیمه رو واریز نکرده اند یا نه ؟ 

پاسخ : در صورت اشتغال فرد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از دولتی یا خصوصی و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در مهلت مقرر قانونی با ارائه مدارک و مستندات اشتغال و دریافت مزد یا حقوق، مراتب قابل بررسی از سوی شعبه مربوطه بوده و پس از احراز موضوع و با محاسبه و مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرما، جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور  و در ارائه تعهدات قانونی به بیمه شده و یا بازمانگان وی موثر خواهد بود.

٢٧- آیا مدیرعامل یک شرکت خصوصی که خود سهامدار و عضو هیات مدیره هم هست (زیر ١٠ نفر) و حق بیمه خود را پرداخت میکرده میتواند با حفظ سمت و سهامداری بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی در شرکت دیگری با سمت پایینتر و با حقوق بالاتر ( چون طرح طبقاتی مشاغل دارند ) کار کند و بیمه وی فقط از طریق شرکت جدید بطور کامل پرداخت گردد و آیا این ارتقا شغل محسوب میگردد

پاسخ : مدیران اشخاص حقوقی غیر ولتی می توانند با رعایت تبصره ٥ ماده قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه و بر اساس ماده ٢٨ قانون و با ٢٧درصد حق بیمه نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند . لیکن در خصوص قسمت دوم سوال لازم است مدارک و مستندات شناخت کارفرمایی هر دو شرکت به شعبه مربوطه ارسال تا موضوع دقیقاً بررسی گردد.

٢٨- میخواستم بدانم حق بیمه کارگران مشاغل سخت گروه ب که در معرض امواج رادیویی قراردارندچقدراست وحداقل حقوق ماهیانه ودستمزدزوزانه شان چقدر است؟

پاسخ : حق بیمه براساس میزان حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه با توجه به احکام کارگزینی، طبقه بندی مشاغل و … و با رعایت مواد ٢٨ و ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه دریافت شده و براساس آن نیز تعهدات قانونی به بیمه شده ارائه می گردد. ضمناً مشاغل دارای تماس با امواج رادیوئی مشمول قانون کار با اشعه بوده و از قانون سخت و زیان آور تبعیت نمی کنند.

٢٩- مدت ٨ سال در شرکتی کار کرده ام . الان که در حال جمع آوری سوابقم هستم میبینم که آن شرکت مدت ٣ سال حق بیمه مرا واریز کرده اند.به مسئول آن شرکت مراجعه کردم و پس از بررسی گفتند پرسنل ما در این زمینه کوتاهی نموده اند و حاضر به جبران هستند.لطفا راهنمایی نمایید چطور میتوانم مدت ٥ سال بیمه را درست کنم.

پاسخ : در صورت اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما ، می توانید با مراجعه به شعبه و ارائه کلیه  مدارک و مستندات اشتغال ، دریافت مزد و حقوق نسبت به تکمیل فرم ادعای سابقه اقدام تا برابر مقررات  ادعای مطروحه در شعبه  بررسی و در صورت احراز اشتغال، محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما انجام پذیرد.

٣٠- مسئول بیمه شرکتی هستم ، در خرداد ماه یکسری از نیروها حدوداً ٢٠ نفر رو که ترک کار باید میشد رو به اشتباه از لیست حذف کردم . حالا میخوام بدونم باید چیکار کنم؟ که شامل جریمه نشویم . خواهشمندم کمک کنید. 

پاسخ : بدهی دوره مربوطه وفق مقررات به کارفرما طی صورتحساب ابلاغ خواهدشد. لذا پس از ابلاغ بدهی برآوردی میتوانید حداکثر ظرف ٣٠ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به بدهی اعلام شده اعتراض نموده که مراتب با دعوت از کارفرما در هیات بدوی تشخیص مطالبات قابل بررسی خواهد بود. ضمناً در صورت ابلاغ رای بدوی، مراتب قابل اعتراض مجدد ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود .

٣١- حداقل دستمزدروزانه مربوط به پیتزا فروشی وفست فود چقدر است؟

پاسخ : جهت کلیه فعالیتهای صنفی در اجرای ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی و با توجه به شغل فرد در آن کارگاه با هماهنگی اتحادیه های صنفی مربوطه دستمزد مقطوع تعیین گردیده و کارفرمایان مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل آن صنف با دستمزد مقطوع می باشند. ضمناً علاوه بر اینکه دستمزد مقطوع کلیه صنوف در شعب و کارگزاریهای تامین اجتماعی موجود می باشد از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی نیز قابل بهر برداری خواهد بود .

٣٢-لطفا فرمول محاسبه ٤ درصد سخت زیان اور را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

پاسخ : با عنایت به جزء ٤ و ٦ بند ب تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون اصلاح مواد ٧٢ و ٧٧ و تبصره ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی مصوب ٥٤ و اصلاح دو تبصره به ماده ٧٦ مصوب ٧١ – مصوب ١٤ /٧ /٨٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی مربوطه و همچنین اصلاح ماده ١٤ آیین نامه مزبور و تایید اقدامات محاسباتی سازمان طی دادنامه های شماره ٢٩٨ الی ٣٠٧ مورخ ٥/٥/٩٥ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در صورت احراز اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین احراز شرایط بازنشستگی ، ٤% حق بیمه مشاغل یاد شده مربوط به قبل و بعد از تصویب قانون بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محاسبه ومطالبه می گردد . لازم بذکر است ٤% مستمری کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تصویب قانون نیز طبق مقررات یاد شده به نسبت سنوات اشتغال مربوط به دوره یاد شده نیز محاسبه و مطالبه می گردد.

٣٣- درصورت عدم ارسال لیست بیمه شدگان درموعد مقرر بصورت اینترنتی بعد از چند ماه به چه روشهایی میتوان لیست بیمه شدگان را به تامین اجتماعی داد؟

پاسخ : در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما، این سازمان با انجام بازرسی در همان دوره مربوطه نسبت به مطالبه حق‌بیمه اقدام نموده و در صورت عدم انجام بازرسی دوره یاد شده، با توجه به ادعای بیمه شدگان شاغل کارگاه در دوره ای که حق بیمه آنان پرداخت نگردیده با اخذ مدارک و مستندات اشتغال و دریافت مزد و حقوق ، حق بیمه متعلقه با رعایت ماده ٤٠ قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول می گردد.

٣٤- در شرکت ما مدیران و کارشناسان بابت کرایه ماشین (در انجام ماموریت) مبلغی متناسب با کیلومتر طی شده در هرماموریت دریافت میکنند. من چون مدیر اداری هستم . هر ماهه این دریافتی را دارم که چون جدا از فیش حقوقی پرداخت میشود درزمان وقوع از آن حق بیمه کسر نشده. لاکن در حسابرسیها حق بیمه آن مطالبه و (بدون اعتراض کارفرما ) درنهایت پرداخت شده است. آخرین بار از سال ٨٨ تا پایان ٩١.چون درآستانه بازنشستگی هستم. اگرکارفرما بپذیرد که این مبالغ را(ماهانه حدود ٤تا٨میلیون ریال) همراه با حقوق ماهانه پرداخت کند (که از آن حق بیمه کسر میشود) آیا درزمان بازنشستگی با عنوان افزایش غیرمعقول بابت افزایش سالهای معین کننده حقوق بازنشستگی از ٢سال به ٥سال نمیشود.

پاسخ : مستندات انجام ماموریت و حق ماموریت و یا ایاب و ذهاب دریافتی به شعبه مربوطه ارائه تا برابر مقررات بررسی گردد.

٣٥- نحوه پرینت گرفتن فیش واریزی حق بیمه چگونه است ؟

پاسخ : نحوه چاپ برگه پرداخت بدین صورت است که بعد از صدور در ستون امکانات بر روی مشاهده برگ پرداخت کلیک نموده و دربالای برگ پرداخت سمت چپ نسخه چاپی درج گردیده که با کلیک روی آن صفحه آماده پرینت خواهد بود .

٣٦- اینجابب شرکت مشاوره دارم که خانمی را ٦ ماه پیش که اصلا سابقه کار نداشته و دانشجو بوده در سمت کارتوگراف استخدام و بیمه کرده ام. ولی ایشان بعلت اینکه کار را درست انجام نمیداد و باعث خساراتی به پروژه های شرکت شد.در خصوص اینکه ١ ماه آزمایشی ایشان را استخدام کردم و پس از آن طبق توافق از ماه دوم بیمه شد آیا ایشان میتواند نسبت به این ١ ماه ادعایی داشته باشد؟ ضمن اینکه ایشان ٧ ماه برای شرکت کار کرده اند.آیا ایشان می تواند نسبت به عیدی و پاداش و سنوات شاکی شود؟ آیا به ایشان عیدی و پاداش و سنوات تعلق میگیرد؟

پاسخ : کلیه افرادی که در مقابل انجام کار، مزد یا حقوق و یا کارمزد ( هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر) دریافت می نمایند مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرما مکلف است از روز اول بکارگیری کارگر شاغل نسبت به بیمه نمودن آن اقدام نماید . ضمناً عیدی و پاداش و سنوات به نسبت ماههای کارکرد بیمه شده قابل پرداخت خواهد بود .

٣٧- خواهشمند است راهنمائی فرمائید ، در مواقعیکه کارکنان به جهت نوع کار در محل شرکت حضور نمی یابند ، آیا بیمه نمودن آنها الزامیست ؟ در اینصورت آیا عدم حضور کارکنان مزبور در محل شرکت توسط بازرسان بیمه مورد اشکال قرار نمی گیرد ؟ به هر حال تکلیف کارفرمایان در رابطه با کارکنانیکه نیازی به حضور آنها در محل کار نمی باشد ، چیست ؟

پاسخ : افرادی که در مقابل انجام کار، مزد یا حقوق و یا کارمزد دریافت می نمایند اعم از اینکه در محل کارگاه و یا به دستور کارفرما در محل خارج از کارگاه اشتغال داشته باشند و تبعیت اقتصادی ، تبعیت دستوری و انجام شخصی کار بر اآنها حاکم باشد، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر شاغل کارگاه خواهد بود. لازم بذکر است احراز اشتغال و بررسی صحت و سقم لیستهای ارسالی از طریق بازرسی انجام خواهد گرفت .

٣٨- اگر شخصی ماه قبل بیمه شده شرکتی باشد و این ماه از محل شرکتی دیگر بیمه شود شرکت دوم میتواند به استناد نامه کاریابی از ماده٨٠ استفاده کند برای این شخص یا خیر؟

پاسخ : جذب نیروی کار جدید در اجرای بند “و” ماده ٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه منوط به احراز شرایط مندرج در آئین نامه قانون یاد شده و افزایش نیروی کار مازاد بر نیروی کار موجود خواهد بود . لازم بذکر است بند “و” ماده ٨٠ قانون بر نامه در لایحه برنامه ششم تنفیذ نگردیده است .

٣٩- شرکتی ساختمانی هستیم که قراردادی عمرانی در تاریخ ٩٤/٠٢/٠٢ به ما ابلاغ شد که بعلت کوچک بودن کار و محدودیت زمان،بلافاصله کار را انجام دادیم و لیست بیمه را نیز از تاریخ ابلاغ قرارداد ارسال نمودیم،در هنگام دریافت مفاصا کارفرما ضمن ارائه صورت کارکرد،برگه تحویل زمین را پانزدهم همان ماه ٩٤/٠٢/١٥ به شعبه ارسال نمود و شعبه میگوید ما باید بابت این تفاوت جریمه پرداخت کنیم،آیا این نظر درست میباشد و اگر درست است مستند به کدام موارد قانونی یا دستورالعملهای سازمان است؟ لازم بذکر است که مدت کار ٢ یا سه ماه بوده ولی ما فقط ٣٠ روزه کار را تمام کرده و به همین مدت لیست ارسال کرده ایم. 

پاسخ : با توجه به عدم امکان دسترسی به پرونده مطالباتی و همچنین قرارداد منعقده لازمست مدارک و مستندات مربوطه و همچنین قرارداد منعقده به اداره کل استان ارائه تا دقیقاً بررسی و اقدام لازم بعمل آید.

٤٠- شرکت ما در جریان پروژه مسکن مهر شهر جدید پردیس قرارداد مهندسی مشاور انعقاد کرد و کارفرما با توجه تبصره ماده ٢٤ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مقرر فرمود که پروژه با بیمه عمرانی خواهد بود ولی بعد از اتمام پروژه و علیرغم اعلام کارفرما به شعبه بیمه ، بیمه تامین اجتماعی قانون فوق را قبول نمیکند و مطالبه حق بیمه غیر عمرانی میکند  .مشخصا بفرمایید تکلیف این قانون در بیمه چیست ؟

پاسخ : با توجه به جلسات مشترک با نمایندگان شرکت و هماهنگی انجام گرفته با شعبه مقرر گردید مدارک و مستندات مربوطه به شعبه پردیس ارائه تا برابر مقررات اقدام گردد.

٤١- من بیمه خود را اینترنتی پرداخت میکنم برای سه ماهه پاییز سیستم برگه پرداخت صادر نمیکند و علت آن را بدهی ذکر میکند در صورتیکه بیمه تا آخر شهریور پرداخت شده است و خود سیستم هم مینویسد آخرین دوره پرداخت اینترنتی از ٩٥/٤/١ تا ٩٥/٦/٣١ لذا با توجه به اینکه شهرستان هستم و بیمه ام تهران است و مکان حضوری رفتن به بیمه را ندارم این مشکل بنده را حل نمایید تا هر چه زودتر بتوانم بیمه سه ماهه پاییز خود را پرداخت کنم

پاسخ : ضروری است متقاضی در اسرع وقت جهت بررسی دقیق موضوع با همراه داشتن مدارک  و مستندات مربوطه  به ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی – اداره کل امور فنی بیمه شدگان مراجعه نمائید.

٤٢- بنده دندانپزشک هستم و در مطب خود در اهواز مشغولم.سال گذشته بصورت اختیاری از طریق سازمان نظام پزشکی جهت بیمه تامین اجتماعی خود اقدام کردم و امسال ماهانه مبلغ ٥٣٠ هزار تومان از من بابت حق بیمه ماهانه دریافت کردند. این مبلغ برچه اساس تعیین شده؟ آیا باتوجه به اینکه من در مطب خود بعنوان کارفرما هستم میتوانم بجای این بیمه ای که از نظام پزشکی انجام شده خودم را تحت پوشش بیمه کارفرمایان کنم و دراینصورت حق بیمه ماهانه ام چقدر میشود؟ در نهایت اگر این حق بیمه کارفرمایان کمتر از آن مقدار ٥٣٠ تومان بود به این معنیه که بعدا حقوق و بازنشستگیم یا بیمه از کارافتادگی کمتر خواهد بود؟ من این سوالات را چندین بار از شعب اهواز پرسیده ام هیچ جواب شفاف و قطعی به من نداده اند و فقط مرا پاسکاری کردن اینور و اونور!!

پاسخ : تعیین دستمزد با هماهنگی سازمان نظام پزشکی صورت پذیرفته است . در عین حال چنانچه مطب دارای منشی و کارکنان شاغل باشد کارفرما نیز میتواند به همراه لیست کارکنان شاغل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود اقدام نماید و در صورت عدم وجود کارکنان شاغل با رعایت بخشنامه ٩ مشترک موضوع تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی راساً بیمه پردازی خود را تداوم بخشد و هیچ منعی در اینخصوص وجود ندارد. ضمناً در حال حاضر ملاک و مبنای برقراری مستمری تبصره ماده ٧٧ قانون می باشد.

٤٣- در صورتیکه لیست به سازمان ارائه شده باشد و ١ روز تاخیر در پرداخت صورت گیرد چه جریمه سابقه ای برای کارگاه دارد ؟

پاسخ : بر اساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است تا آخرین روز ماه بعد نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل اقدام نماید.  در صورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه درمهلت مقرر قانونی تعیین شده کارفرما مشمول ١٠درصد جرائم تاخیر لیست (منحصراً یکبار تاخیر لیست محاسبه می گردد) و ٢ درصد جرائم تاخیر پرداخت بصورت هر ماه تاخیر خواهد بود.

٤٤- حق مسکن که به تازگی وزیر محترم رفاه اعلام کردند کی بایستی اجرا شود و دستوربیمه ای آن ارسال شده است یا نه؟

پاسخ : بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی که در تبصره یک ماده یک قانون جرائم مصوب ٨/٤/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن تاکید گردیده حق مسکن و خواربار (به استثناء ایام بیماری ) مشمول کسر حق بیمه می باشد و کارفرما مکلف است طبق آئین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون یاد شده نسبت به کسر حق بیمه مزایای مزبور به همراه حقوق و مزد و سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه اقدام و لیست و حق بیمه مربوطه را ماهیانه به شعب سازمان ارسال و پرداخت نماید .

٤٥- بنده از نیمه سال ١٣٦٧ الی آذر ١٣٧١ در تبریز در یک مغازه ای متعلق به یکی از فامیلها مشغول بودم و ایشان در حق بنده فقط ٢٠روز حق بیمه واریز کرده سئوال : ایا بنده میتوانم الباقی حق بیمه آن سالها را با نرخ روز واریز کنم لازم بذکر است که صورتجلسه محل ( استشهاد محلی ) در رابطه با اشتغال اینجانب در آن محل موجود است.

پاسخ : مدارک و مستندات اشتغال و دریافت مزد و حقوق دوره ای که لیست و حق بیمه مربوطه به سازمان ارسال و پرداخت نگردیده به شعبه محدوده کارگاه ارائه تا برابر مقررات بررسی و نتیجه اعلام گردد.

٤٦- مدیر مسئول هفته نامه هستم . میخواهم خبرنگارانم را با کمک دولت و ١٠ درصد ( ٩٣٠٠٠ تومان ) بیمه نمایم . اما تامین اجتماعی شهرستان اطلاعاتی از این کمک ندارد و دو خبرنگارم را با حق بیمه ٣٠ درصد ( ٢٥٧٠٠٠ تومان ) بیمه کرده و مرا مجبور به پرداخت نموده است. کد کارگاه و شماره بیمه بیمه شده ها را نیز دارم لطفا راهنمائی کنید طبق چه قانون/بخشنامه /دستورالعمل/ توافق نامه یا تفاهم نامه ای باید تامین اجتماعی شهرستان عمل کنند. لطفا شماره و تاریخ یا اصل آن را برایم ایمیل کنید

پاسخ : مدارک و مستندات شناخت کارفرمایی، پروانه کسب و پروانه نشر ، چگونگی چاپ هفته نامه و توزیع آن و سایر مدارک و مستندات جهت بررسی به اداره کل استان مربوطه ارسال گردد.

٤٧- درخصوص حکم مطالباتی به شماره٨٣٢٤٠ چگونه می بایست از طریق سایت مطلع شد

پاسخ : از طریق سامانه پورتال کارفرمایان به آدرس portal.tamin.ir  امکان مشاهده احکام مطالباتی و ریز بدهی ناشی از محاسبات مکانیزه ( تلفیق لیست و بازرسی) فراهم می باشد.

٤٨- آیا شرکتهای مهندسین مشاور که باتوجه به مفاصا حسابهای پرداختی مبالغ بیشتری نسبت به حق بیمه پرسنل خود واریز کرده چگونه اضافه پرداختی خود را دریافت میکنند؟

پاسخ : مدارک و مستندات پرداختی به شعبه مربوطه ارسال تا بررسی گردد.

٤٩- شرکت ایکس مالک چند کارخانه تولیدی گچ باتعداد بیمه شدگان برای هرکدام از کارگاه ها ١٠ تا ٢٠ نفر میباشد (طبق قانون تا ٥٠ نفر بیمه شده کارگاه نامیده میشود) که هر کارگاه کد کارگاه جداگانه ای دارد و مجزا از هم می باشند. سوال : ١-آیا این واحد های تولیدی شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای هر کارگاه برای ٥ نفر طبق قانون می باشند یا خیر؟ ٢-این واحد های تولیدی متعلق به شرکت خصوصی می باشند و نه شخص حقیقی. آیا طبق قانون تفاوتی وجود دارد برای استفاده از این ٥ نفر معافیت، برای هر کارگاه طبق قانون یا خیر؟ ٣- مجوز این واحد های تولیدی مثل سایر واحد های دیگر توسط صنایع و معادن صادر شده است. آیا این مسائله تاثیری در استفاده از معافیت حق بیمه کارفرما برای ٥ نفر در هر کارگاه را دارد؟

پاسخ : بر اساس تبصره ٣ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ٥ نفر کارگر، کارخانجات اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، معادن، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. درعین حال جهت بررسی دقیق فعالیت عمده و عملی کارگاه و شمول یا عدم شمول آن به قانون یاد شده، مدارک و مستندات کامل شناخت کارفرمایی و مجوزهای صادره به شعبه محدوده فعالیت کارخانه ارائه گردد.

٥٠- اینجانب حق بیمه هرماه از حقوقم کسر میشود ولی کارفرما بطور مرتب ودنباله دار حق بیمه را به شعبه پرداخت نمیکند.شکایت کرده ام و رای دادگاه صادر شده که حداقل حقوق پایه در هرسال محاسبه  شده و از کارفرما بگیرند.میخواستم بدانم در هر ماه از سال ٩٤ چقدر میشود باتوجه به اینکه بنده حایز شرایط بازنشستگی هستم.این حداقلها به ضرر بنده میشود.چه باید بکنم؟

پاسخ : در مواردیکه علیرغم اشتغال بیمه شده در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و دریافت مزد یا حقوق ، کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی خودداری و یا اینکه نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد با دستمزدها و روزهای کمتر اقدام نماید، این سازمان با رعایت ماده قانونی یاد شده و ماده ٤٠ قانون ،مابه التفاوت و حق بیمه دوران عدم پرداخت را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

٥١- گارکرساختمانی که دارای کارت معتبربوده ودرحین بیمه پردازی باستناد بازرسی تحقیقی کارکردش بعنوان کارگرساختمانی احرازنگردیده (خلاء) وبالطبع برای مدت خلاء بدلیل عدم تاییدموفق به اخذبرگ پرداخت نشده و در ادامه با احراز کارکرد مجددا حق بیمه ساختمانی را پرداخت نموده آیا جهت تمدید کارت مهارت و اخذ گواهی عدم بدهی آیامکلف به پرداخت بدهی مدت خلاء میباشد؟ضمنا طبق گردش حساب کارگران ساختمانی سیستم برای مدت خلاء بیمه شده رو بدهکار مینماید.

پاسخ : بیمه کارگران ساختمانی علاوه بر داشتن کارت معتبر مهارت فنی منوط به اشتغال در امر تخریب ، ایجاد بنا و تجدید بنا و تعمیرات اساسی ساختمان می باشد لذا در صورتیکه بر اساس گزارش بازرسان شعبه احراز گردد که فرد در کارهای ساختمانی اشتغال ندارد می بایست نسبت به مختومه نمودن دوره اعتبار کارت مهارت فنی اقدام تاسیستم از محاسبه و مطالبه دوره ای که فرد در کارهای ساختمانی اشتغال نداشته ( دوره خلاء) خودداری نماید. ضمناً در صورتیکه احراز و تائید اشتغال بعنوان کارگر ساختمانی به استناد گزارش بازرسی مربوط به دوره خلاء بوده و کارت مهارت در دوره یاد شده معتبر باشد ، حق بیمه دوره مذکور می بایست مطابق ضوابط و قوانین مربوطه  پرداخت گردد.

٥٢- قراردادهایی که بودجه آنها از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود ولی مبلغ قرارداد بر اساس سرجمع و یا ساختار شکست منعقد گردیده و با عنایت به اینکه مبالغ سرجمع و یا ساختار شکست نیز به نوعی از فهرست بها برنامه و بودجه اقتباس گردیده ولی عین آن مبالغ نیست مشمول ضوابط طرح های عمرانی میگردد یا خیر؟

پاسخ : کارهای ساختمانی که به روش سرجمع واگذار می گردد ، در صورتیکه اعتبار طرح از محل اعتبارات طرح تملک دارائی های سرمایه ای دولت تامین گردد ، مشمول ضوابط طرحهای عمرانی خواهد بود.

٥٣- همه دستگاه ها از پرداختهای الکترونیکی بیشتر استقبال میکنند  من حق بیمه خودم را از طریق اینترنت پرداخت کرده ام ولی بیشتر از ٣٥ ساعت هست که با مراجعه برای تمدید دفترچه بیمه هنوز داخل ثبت نشده است و تمدید انجام  نمیشود: علت چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تعبیه سیستم استعلام آنی در واحدهای اجرایی ، بیمه شدگان و یا کارفرمایان می توانند با مراجعه به شعب بیمه پردازی پس از پرداخت حق بیمه نسبت به تایید وصول خود اقدام و در این راستا امکان صدور، تمدید و یا تجدید دفترچه درمانی فراهم گردد.

٥٤-ما یک شرکت قطعه ساز خودرو هستیم آیا قراردادهای خرید  ( که مواد اولیه ، تجهیزات و… به عهده شرکت است )  و کار تولید با پرسنل بیمه شده شرکت در محل شرکت انجام شده  مشمول “بخشنامه ١٤ جدید درآمد” می باشد ؟

پاسخ : با توجه به اعلام آن شرکت مبنی بر اینکه عملیات قرارداد منعقده در محل شرکت ( کارخانه) و با همان نیروی کار گارگاه انجام می پذیرد لذا چنانچه شرایط تبصره ٢ ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی بر قرارداد مزبور حاکم باشد شعبه نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده اقدام نموده و مطالبه حق بیمه طبق لیست و بازرسی خواهد بود.

٥٥- علت عدم پرداخت حق بیمه برای مدرسین حق التدریس دانشگاههای فنی وحرفه ای ودانشگاههای جامع علمی کاربردی که اکثر مدرسین از همین راه امرار معاش می نمایند ودر حالیکه طبق قانون بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار دارندلازم به یاد آوری است این افراد حدود٦٠ ساعت در هفته تدریس مینمایندلطفا رسیدگی فرمایید

پاسخ : کارفرمایان دانشگاههای فنی و حرفه ای و همچنین دانشگاههای علمی و کاربردی مکلفند همانند سایر کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افرادی که در اختیار یا استخدام خود دارند اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر تعیین شده از سوی کارفرما و احراز موضوع از طریق بازرسی کارگاهی یا دفاتر کارفرما و یا اعتراض بیمه شده ، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را راساً از کارفرما مطالبه و و صول خواهد نمود.

٥٦- یا کسی که در اسفند ماه سال گذشته (سال٩٤) پایه حقوق آن نهصد هزارتومان بوده است با توجه به اتمام قرارداد که تا پایان سال ٩٤ بوده است آیا کارفرما درلیست فروردین ماه سال٩٥ میتواند پایه حقوق را اداره کاری همان مبلغ هشتصدو دوازده هزاراومان رد کند یاخیر؟ 

پاسخ : در هر حال میزان حداقل دستمزد تعیین شده نمی بایست از حداقل دستمزد سال ٩٦ ( ٣٠٩٩٧٧ ریال روزانه ) کمتر باشد لازم بذکر است مزد سنوات پایه نیز ( پایه سنواتی) در خصوص بیمه شدگانیکه یکسال سابقه کار در کارگاه می باشند( روزانه ١٧٠٠٠ ریال ) نیز به همراه مزایای انگیزشی و رفاهی به حداقل دستمزد می بایست اضافه و به کارگر مشمول قانون کار پرداخت گردد .

٥٧- در صورتیکه کارفرما پنج درصد سپرده بیمه را از قرارداد یا فاکتور هزینه مشمول کسر کند و پیمانکار مفاصا نیاورد و کارفرما پنج درصد را در موعد مقرر پرداخت کند ایا در حسابرسی بیمه ای مشمول جرایم یا پرداخت مابه التفاوت پنج درصد تا مبلغ حق بیمه قرارداد میشود؟؟؟ ایا بخشنامه یا دستورالعملی دارد؟

پاسخ : در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد ، واگذارنده کار یک نسخه از قرارداد مزبور را به شعبه محل قرارداد منعقده ارسال نماید ، شعبه حق بیمه متعلقه را وفق مقررات از پیمانکار پیگیری و وصول می نماید و به هنگام انجام بازرسی واگذارنده کار و احراز موضوع ، مبلغ قرارداد مزبور استخراج نمی گردد.

٥٨- من ٥٦ سال سن و ٢٤ سال سابقۀ‌ بیمه دارم ممکن هست با پرداخت ٦ سال کسری ، خود را بازنشسته کنم؟

پاسخ : خیر ، پرداخت حق بیمه در هر صورت بایستی در زمان خود صورت پذیرد تا مبنای ارائه تعهدات بلند مدت قرار گیرد.

٥٩- در شرکتی خصوصی کار میکنیم که حدود ١٠٠ نفر پرسنل دارد . سوال ١ : آیا در قانون الزامی هست که کارفرما به این ١٠٠ نفرر پرسنل بایستی نهار بدهد . سوال ٢: این کارفرما بیمه های مارا با این که ما یکجا کارمیکنیم در هر ماه بصورت پروژهای پیمانکاری و قراردادی در شهرهای مختلف رد میکند . آیا این عملکرد قانونی هست .

پاسخ : کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه  از محل همان کارگاه و چنانچه کارکنان در پروژه  اشتغال دارند از محل پروزه اقدام نماید، در صورت ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه در پروژه ای که کارکنان در آن شاغل نیستند خلاف قانون و مقررات بوده و طبق مقررات مربوطه با آن برخورد خواهدشد.ضمناً نحوه پرداخت ایاب و ذهاب با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه خواهد بود.

٦٠- اینجانب در شعبه دو مشهد شاغل هستم در پاسخ سوال ٥ از پرسش و پاسخ شماره ٥٠٢٠/٩٣/٦٦٨١ مورخ ٩٣/٨/٢١ چنین اشاره شده که در کارگاههای مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما چنانچه پروانه کسب به نام همسر صادر و شوهر وی به عنوان کارگر در کارگاه مشغول بکار شود وجود رابطه کارفرمائی متصور نیست و امکان ارسال لیست میسر نمیباشد سوال این است : آیا این پاسخ صرفا مخصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت است و یا برای سایر کارگاهها از جمله پیمانکاریها نیز صدق میکند؟

پاسخ : نمونه مستندات احراز اشتغال، دریافت مزد یا حقوق و احراز شرایط تبعیت اقتصادی، دستوری و انجام شخصی کار جهت بررسی و اعلام نظر ارسال گردد.

٦١- پدرم دارای یک کارگاه نجاری است که چندین سال هست کل خانواده در ان مشغول به فعالیتیم دربین ما یکی ازبرادرها بصورت گردشی درحال خرید وفروش ووصول چکهاو کارهای اندازگیری بابت شغلمان هست وزمانیکه بازرسین بیمه برای بازرسی می ایند درکارگاه رویت نمیشود و بازرسین ایشان که فرزند کارفرماست را تایید نمیکنند میخواستم ببینم ایا کارفرما درباره فرزندخود میتواند لیست  رد کند ؟

پاسخ : احراز اشتغال ، دریافت مزد یا حقوق و احراز تبعیت اقتصادی ، دستوری و انجام شخصی کار می بایست توسط بازرسان سازمان به هنگام بازرسی کارگاهی انجام پذیرد . لذا در صورت عدم تایید اشتغال و دریافت حقوق،  هرگونه ارسال لیست غیر واقع ، خلاف مقررات بوده و در خصوص کارگاههای مشمول کمک دولت، کارفرما مکلف به پرداخت سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی خواهد بود.

٦٢- در لیست های ارسالی آیا امکان ثبت پرسنل خانم وجود دارد ؟ چون در شعبه گفته بودند امکانش نیست…آیا قانون خاصی وجود دارد و اگر بله چرا ؟ 

پاسخ : اشتغال و دریافت حقوق و مزد شرط ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما می باشد و پس از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما جهت کارکنان شاغل ، بررسی صحت و سقم لیستهای ارسالی از سوی شعبه می بایست انجام پذیرد و در صورت تایید، لیستهای ارسالی مبناء ارائه تعهدات قانونی خواهد بود.

٦٣- نحوه محاسبه مبالغ حق بیمه برای کارکنان انتشارات به چه صورت هست و اینکه چه مقدار بخشودگی دارد و برای هر نفر از کارمندان انتشارات چه مبلغی هست؟

پاسخ : با توجه به اینکه احراز فعالیت انتشاراتی از طریق انجام بازرسی کارگاهی صورت می پذیرد لذا جهت بررسی دقیق موضوع با هماهنگی شعبه مربوطه در نحوه محاسبه حق بیمه ماهیانه اقدام گردد

٦٤- اگر موسسه خدمات مالی و مالیاتی که اصلا پرسنلی ندارد با یک شرکت قرارداد مشاوره عقد کند و در متن قرارداد هم انجام مشاوره توسط مدیرعامل شرط شود و حق بکارگیری و واگذاری نداشته باشد آیا این قرارداد انفرادی است یا مشمول بیمه است واگر مشمول است چند درصد؟

پاسخ : قرارداد منعقده جهت بررسی به نزدیکترین شعبه محل انجام کار ارسال گردد .

٦٥- آیا در صورت ثبت نام پرسنل در دوره های آموزشی حین کار که غالبا، بیش از ٤٠ ساعت نیز نبوده و در قالب قرارداد نمیباشد و با ارائه صورتحساب هزینه دوره پرداخت میگردد، حق بیمه باید کسر گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان کسر حق بیمه چقدر است؟ لطفا به ماده قانونی نیز اشاره فرمایید. 

پاسخ : براساس بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر میباشد که درمقابل کار به بیمه شده داده میشود لذا منحصراً وجوهی که بصورت نقد یا غیرنقدی در مقابل انجام کار به بیمه شده داده شود، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

٦٦- قراردادی با موضوع احداث دیوار محوطه و فونداسیون برجکهای بازداشتگاه بر اساس بخشنامه سرجمع و براورد براساس فهرست بهای ابنیه ٩٤ و تامین بودجه از محل تملک دارایی ها منعقد نموده ابم،در بند ه قرارداد مذکور عنوان شده که قرارداد در شمول طرحهای عمرانی می باشد.آیا این قراداد در شمول طرحهای عمرانی است یا خیر؟

پاسخ : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی می باشند که قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا براساس ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده و تمام یا قسمتی از بودجه عملیات پیمان از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی، منطقه ای یا استانی) تامین شده باشد.

٦٧-اگر به پرداخت بیمه ٢٧ سال پیش یک نفر که در حال حاضر شاغل باشد محکوم شویم وایشان درحال حاضر با حکم ٥ میلیون تومان ماهانه مشغول به کار باشند مبلغ مبنای حق بیمه ایشان بر اساس چه مبلغی خواهد بود و آیا سهم کارمند نیز به عهده کارفرما می باشد لطفا راهنمایی فرمایید

پاسخ : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر و به سهم خود اضافه و به سازمان پرداخت نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود. لازم بذکر است در صورتیکه کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در مهلت مقرر قانونی  تعیین شده  خودداری نماید سازمان می تواند راساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

٦٨- چنانچه کسی بازنشسته باشد و با شرکت خصوصی قرارداد پیمانکاری داشته باشد برای دریافت مفاصا حساب باید به کجا مراجعه کند و چه مدارکی نیاز دارد؟

پاسخ : یک نسخه از قرارداد منعقده جهت بررسی به نزدیکترین شعبه محدوده محل انجام کار ارسال گردد.

٦٩- مظابق دستورالعمل آموزش و  پرورش، شخصی را بیمه کردم که بعداً متوجه شدم که او در شرکت دیگری بیمه است و حق بیمه برای او پرداخت می شود. ولی او بعد از مدتی اعتراض کرد که چرا از وی حق بیمه کم می کنم. حال راهی وجود دارد تا بتوان حق بیمه پرداختی(شخص و کارفرما) را از تأمین اجتماعی باز پس گرفت؟

پاسخ : طبق ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند . لذا اقدامات انجام گرفته در چارچوب ماده ماده ٣٤ قانون مزبور انجام گرفته و بیمه شده نیز به نسبت پرداختی هر یک از کارگاهها در صورت احراز شرایط  از مزایای قانون برخوردار می گردد.

٧٠- درگارگاه خبازی در اجرای ماده ١٠١ وبازرسی تحقیقی کارکرد غیر واقعی احدی از بیمه شدگان کارگاه از طریق کاربرگ حذف شده حال نحوه محاسبه بیست درصد سهم کارفرما لیست خلاف (صرفا جهت فرد مورد نظر) چگونه خواهد بود؟

پاسخ : در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از ٥ نفر کارگر را دارند، در صورتی کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگرر معرفی نماید ملزم به جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود.

٧١- آیا قراردادهای آموزشی با اشخاص حقوقی مشمول ماده ٣٨ و اخذ مفاصاحساب میباشند ؟

پاسخ : در مواقعی که انجام کار بصورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد ، این نوع عملیات پیمان مشمول ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرما می بایست در قرار دادی که منعقد می نماید مقاطعه کار را مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت ماده ٢٨ قانون یاد شده نماید.

٧٢-اینجانب در مغازه سوغاتی فروشی در حال کار هستم و ١٥روز در ماه از ساعت٧/٣٠تا١٩شب سرکار رفته وارساعت ١٩تا ٢٣شب در کل یک ماه سر کار میروم وبیمه ی من حد اقل بیمه ازاد١٢٠٠٠٠ هزار تومانی میباشد بیشتر از این پرداخت نمیکند صاحب کار من و حقوقم ٨٥٠٠٠٠ هزار تومان در ماه است این انصاف است حق حقوق بنده چقدر است؟چرا سازمان کار بیشتر در مورد صاحب کار تحقیقی ندارد؟

پاسخ : درصورت عدم پرداخت حقوق و مزایای کامل از سوی کارفرما، مراتب قابل پیگیری از هیاتهای حل اختلاف و تشخیص ادارات کار می باشد . لیکن در صورت عدم درج دستمزد واقعی در لیستهای ارسالی کارفرما، با توجه به مراجعات مستمر بازرسان سازمان تامین اجتماعی به کارگاه و یا از طریق اعلام موضوع به شعبه مربوطه ، مراتب اصلاح دستمزد قابل پیگیری خواهد بود .

٧٣- آیا افزایش حقوق سالانه مدیرعامل و رییس هیات مدیره الزامی میباشد که اگر افزایش صورت نگیرد در بیمه کسر دریافتی منظور میگررد

پاسخ : رشد دستمزدها و ارائه تعهدات قانونی متناسب با رشد تورم صورت می پذیرد. هرچند افزایش حقوق مدیران اشخاص حقوقی در چارچوب مقررات خاص خود صورت می پذیرد . لیکن نمی بایست نسبت به سالهای گذشته علیرغم رشد تورم کاهش پیدا کند. لازم بذکر است در اجرای ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع مدیران اشخاص حقیقی تعیین و مبنا دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار گرفته و در خصوص اشخاص حقوقی نیز با توجه به تشکلهای صنفی کارفرمایی در حال بررسی می باشد .

٧٤-آیا فردی که در یک کارگاه سال ٩٥ با لیست بیمه ٢٠٠ هزارتومان بیش از حداقل قانون کار برایش لیست بیمه رد میشده و در پایان سال ٩٥ تسویه حساب کامل نموده و درابتدای سال ٩٦ با حداقل قانون کار به شغل خود برگشته می تواند با همان حداقل سال ٩٦ بیمه رد نموده است ؟

پاسخ : میزان پرداخت به کارکنان به عوامل متعدد از جمله سنوات، تحصیلات، تجربه، تخصص و… بستگی داشته و در پرداختهای مربوطه باید دقیقاً مفاد قانون کار ، مصوبات شورایعالی کار، مصوبات دولت در تعیین دستمزدها، مزایای رفاهی،حق مسکن و خواربار، پایه سنواتی و… رعایت گردد . لذا پرداخت حق بیمه براساس حداقل دستمزد علیرغم داشتن سابقه ، تخصص و… خلاف مقررات مزبور میباشد.

٧٥- مجری لوله کشی گاز و دارای پروانه کسب و مجوز لازم از سازمان نظام مهندسی هستم .محل ثابت بنده دفتری است که کارهای انعقاد قرارداد و تسویه حسابها و کارهای دفتری انجام میشود که عموما توسط منشی یا مباشر صورت میگیردو انجام عملیات اجرایی و فنی و لوله کشی در منازل با آدرسهای مختلف درسطح شهر صورت میگیرد.جهت بیمه نمودن کارگران به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمودم لکن ایشان بعلت نبود مکان ثابت اجرای کار از همکاری با اینجانب خودداری کردند. پرسش بنده اینست تکلیف دو نفر کارگر و یک نفر جوشکار چیست و مسئولیت آنها را چه کسی تقبل میکند.و آیا تامین اجتماعی راهکاری جهت این مشکل دارد

پاسخ : مدارک و مستندات شناخت کارفرمایی از جمله پروانه کسب ، اسناد مربوط به مالکیت یا اجاره دفتر و … به شعبه ارائه تا برابر مقررات اقدام لازم بعمل آید. ضمناً پس از بررسی و احراز موضوع کارفرما نیز می تواند به همراه کارگران شاغل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود با ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه اقدام نماید.

٧٦- بنده به مدت ٨ ماه در یک شرکت خصوصی مشغول بکار بودم اما کارفرما در این مدت برخلاف قرارداد بنده را بیمه نکرده است، لازم بذکر است که در طول این مدت ٧ درصد سهم بیمه کارگر نیز از حقوق ماهیانه بنده کسر نشده است. پس از شکایت اینجانب در اداره کار مبنی بر رد نشدن بیمه بنده توسط کارفرما، دادگاه رای به پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نموده و وی را مکلف به پرداخت آن کرده است. سوال بنده این است که با توجه به رای صادره و با توجه به قصور و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه اینجانب در صورتیکه کارفرما بخواهد حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند آیا بنده نیز باید مبلغی را بعنوان سهم کارگر بپردازم یا با توجه به عدم پرداخت آن از سوی کارفرما و قصور ایشان و عدم بهره مندی اینجانب از امکانات دفترچه بیمه تامین اجتماعی در طول این مدت سهم کارگر را نیز خود کارفرما موظف است بپردازد؟

پاسخ : براساس ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید . در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در مهلت مقرر قانونی تعیین شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه و جرائم متعلقه آن خواهد بود .

٧٧- آیا میشود حق بیمه دوران دانشجویی را مثل حق بیمه زمان خدمت سربازی پرداخت نمود؟ 

پاسخ : دوره دانشجویی ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. مگر اینکه فرد در دوره دانشجویی در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما حقوق و مزد در مقابل انجام کار دریافت نماید، در اینصورت کارفرما مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه ایام مزبورخواهد بود.

٧٨- آیا مادر زنی که جواز کسب دارد و دامادش برای او کار میتواند داماد را بیمه کند؟

پاسخ : مستندات فعالیت کارگاه، شناخت کارفرمایی و همچنین مستندات اشتغال ، دریافت مزد جهت بررسی به شعبه مربوطه ارسال گردد.

٧٩- آیا ٣٠% حق بیمه به پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ :بر اساس بند ٥ ماده ٢  و ماده ٣٠ و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی هر گونه وجوه نقدی اعم از مستمر مانند هزینه غذا و ایاب ذهاب و غیر مستمر و همچنین وجوه غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه می باشد و کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مواد قانونی یاد شده اقدام نماید.

٨٠- بیمه به ازای ٣,٥ ماه حق بیمه یک کارگر ٣ میلیون تومان همراه باجریمه برای ما رای صادر کرده.باتوجه به قانون ١٠درصد جریمه عدم ارسال لیست و ٢درصد جریمه تاخیر ماهانه، مبلغ فوق به هیچ وجه قابل توجیه نیست. لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ : در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی خودداری نماید سازمان حق بیمه را راساً وفق ماده ٤٠ قانون تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید و در صورت اعتراض کارفرما به میزان بدهی برآوردی مراتب قابل بررسی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان خواهد بود .

٨١- با کارفرما قراردادی ( غیرعمرانی) با موضوع خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته به امضا رسیده است که بصورت مشخص و در دو جدول مجزا مبالغ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی همان تجهیزات مشخص شده است. مبلغ قرارداد جمع مبالغ خرید و نصب و راه اندازی می باشد. آیا قسمتی از قرارداد که صرفا مربوط به خرید تجهیزات است شامل درصد بیمه میشود؟ ( کلیه تجهیزات وسایل الکترونیکی بوده و هیچ کدام مصرفی نمی باشند)

پاسخ : در صورتیکه موضوع قرارداد خرید و نصب تجهزات دوربین مدار بسته باشد و مدارک و مستندات خرید اعم از خارجی و داخلی برای شعبه مربوطه ارائه و برای سازمان خریدهای یاد شده به استناد مستندات مزبور احراز گردد بخش خرید از شمول کسر حق بیمه خارج خواهد بود .

٨٢- در پروژه ای ساختمانی که غیرعمرانی بوده برای دونفر از اعضای هیت مدیره لیست بیمه رد شده است حال برای دریافت مفاصاحساب اقدام شده شعبه بیمه میگوید باید حق بیمه اعضای هیت مدیره را نقدی واریز کرده لازم به ذکر است پول حق بیمه واریزی بیش از حق بیمه لیست ها میباشد

پاسخ : یکی از اعضاء هیات مدیره بعنوان سرپرست پروژه میتوانند به همراه لیست حقوق و مزد سایر کارکنان نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماهیانه خود اقدام نمایند .

٨٣- برای دریافت مفاصا حساب بیمه برای تمدید کارت بازرگانی چه مراحلی را باید طی کنم؟

پاسخ : با توجه به ایجاد ارتباط سیستمی بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان تامین اجتماعی ، گواهی مزبور بصورت سیستمی و با استعلام وضعیت بدهی قطعی کارفرما صادر می گردد .

٨٤- شرکت ما مهندسین مشاور است و در شعبه دیگری اعلام بدهی بایت شکایت یک پرسنل برایش صادر شده که اصلا کارگاه و ردیف پیمانی آنجا نداشته ایم .نظر به تمرکز حساب بیمه مهندسین مشاور در یک شعبه و کارگاه آیا میتوان بدهی مربوطه را به شعبه خودمان منتقل و پرداخت نمود ؟

پاسخ :نیازی به انتقال پرونده نبوده و با توجه به اینکه ارسال لیست و پرداخت  حق بیمه بصورت متمرکز صورت می پذیرد با پرداخت حق بیمه مربوط به رای اداره کار و امور اجتماعی، پرونده مطالباتی شعبه غیرفعال می گردد. البته موضوع درخواست قابل انجام با هماهنگی شعبه مبدا و مقصد خواهد بود.

٨٥- حدود ٤سال است بخاطر مشکلاتی بیمه پردازی نداشته ام . الان اگر بخواهم بیمه پردازی ادامه بدهم (بیمه رانندگان بین شهری) باید چیکار کنم.

پاسخ : در دوره ای که کارت هوشمند رانندگی دارای اعتبار می باشد در صورت عدم پرداخت حق بیمه دوره مزبور می توانید با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به به پرداخت حق بیمه متعلقه موضوع ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab