قابل توجه صاحبان کسب و کارهای مجازی

در

اطلاعيه
قابل توجه صاحبان كسب و كارهاي مجازي

صاحبان كسب و كارهاي مجازي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) همانند ساير فعـالان اقتصـادي مشـمول قـوانين ماليـاتي مربـوط
ميباشند و فارغ از محل فعاليت، ميبايست تكاليف زير را به انجام برسانند. در غيراين صورت مشمول جرايم قـانوني مقـرر خواهنـد
شد:

1 -صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت، مراتب را كتبـاً بـه اداره امـور ماليـاتي محـل شـغل خـود
اعلام و نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. اشخاص حقوقي پس از تاسيس، مكلفند دفترچه ثبت نام اشـخاص حقـوقي
را از اداره كل امور مالياتي مربوطه دريافت نمايند و نسبت به تشكيل پرونـده (دريافـت شـماره واحـد ماليـاتي و شـماره
كلاسه پرونده) وپرداخت حق تمبراقدام نمايند.

2 -از طريق مراجعه بـه درگـاه عمليـات الكترونيكـي موديـان ماليـاتي بـه نشـاني “www.tax.gov.ir” نسبت بـه ثبـت نـام
الكترونيكي ودريافت شماره اقتصادي اقدام نمايند.

3 -در اجراي ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام
سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي ميشوند، مكلفند براي انجام معاملات خود، صورتحسـاب
صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سايراسناد مشابه درج نمايند.

4 -اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضـوع قـانون مالياتهـاي مسـتقيم بايـد در مـوارد فـروش كـالا و يـا ارائـه خـدمات
صورتحساب نوع اول يا نوع دوم حسب مورد به شرح زير صادر و نگهداري نمايند:
1 -صورتحساب نوع اول بايد به صورت دستي با شماره سريال چـاپي و يـا ماشـيني بـا شـماره سـريال ماشـيني (حسـب
مورد) با درج تاريخ، صادر گردد و حداقل در بر گيرنده اطلاعات هويتي، شامل نام، نام خانوادگي يـا نـام شـخص
حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني كامل و كدپستي فروشنده و خريدار و مشخصات كالا يا خدمات ارائه شده، مقدار
ومبلغ آن باشد.
2 -صورتحساب نوع دوم صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشيني (مكـانيزه) فـروش) صـادر
ميشود و بايد داراي شماره سريال ماشيني، تاريخ و حداقل در برگيرنده اطلاعات هويتي، شامل نام، نام خـانوادگي
يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني كامل و كدپستي فروشنده ومشخصات كالا يـا خـدمات ارائـه شـده،
مقدار ومبلغ آن باشد.

5 -كليه اشخاص حقوقي، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايـي مـاده 95 قـانون مالياتهـاي مسـتقيم و
صاحبان مشاغل مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه از آنها فراخوان بعمل آمده است، مكلفند فهرست معاملات خـود را
مطابق اقلام اطلاعاتي درخواستي از طريق لينك “صورت معاملات فصلي الكترونيكي” در سامانه عمليـات الكترونيكـي
موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir تهيه و حداكثر در مقاطع سه ماهه (فصلي) و تا يك ماه و نيم پس از پايان
هر فصل به صورت الكترونيكي به سامانه معاملات ارسال و يا به صورت لوح فشرده در قالـب اطلاعـات درخواسـتي بـه
اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.
* مودياني كه از صورتحساب نوع اول و دوم براي فروش كالا يا ارائه خدمات خود بـه مصـرف كننـده نهـايي اسـتفاده
مينمايند، ميتوانند اطلاعات اين قبيل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمايند.
* در خصوص معاملاتي كه تا ميزان 5 %حدنصـاب معـاملات كوچـك موضـوع تبصـره (1 (مـاده (3 (قـانون برگـزاري
مناقصات ميباشند، مشمولين صدر اين بند (بند5 (ميتواننـد فهرسـت معـاملات مـذكور را بـه صـورت مجمـوع ارسـال
نمايند.

6 -تمامي موديان، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به تسـليم اظهارنامـه ماليـاتي در موعـد مقـرر قـانوني مـي باشـند
(اشخاص حقيقي تا پايان خرداد ماه سال بعـد و اشـخاص حقـوقي حـداكثر ظـرف چهارمـاه پـس از پايـان سـال مـالي ).
اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل گروه اول ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مسـتقيم
شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زيان طبق نمونهاي است كه توسط سازمان امـور ماليـاتي كشـور تهيـه مـي شـود.
صاحبان مشاغل گروههاي دوم و سوم اشخاص حقيقي نيز بايد اظهارنامه مالياتي خود را طبـق نمونـه تهيـه شـده سـازمان
امور مالياتي كشور تنظيم و تسليم نمايند. اظهارنامه مالياتي بايد از طريق مراجعه به سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي بـه
نشاني www.tax.gov.ir تسليم اداره امور مالياتي ذيربط گردد.

7 -فهرست حقوق كاركنان خود را تا پايان ماه بعد، از طريق لينك “فهرست ماليات حقوق الكترونيكي” در درگاه عمليات
الكترونيكي به موديان مالياتي به نشـاني www.tax.gov.ir بـه اداره امـور ماليـاتي ذيـربط ارسـال و ماليـات متعلقـه را
حسب مورد پرداخت نمايند.

8 -موديان مالياتي مكفند، دفاتر، صورت درآمد و هزينه ماهانه، خلاصه درآمد و هزينـه سـالانه و اسـناد و مـدارك حسـب
مورد نگهداري و حسب درخواست كتبي ماموران مالياتي ذي ربط براي رسيدگي به آنها ارائه نمايند.

9 -مودياني كه برمبناي فراخوانهاي هفتگانه، مشمول ماليات برارزش افزوده محسوب ميشوند، مكلفند:
– در واحد مالياتي مربوط تشكيل پرونده دهند.
– بر اساس فراخوانهاي هفتگانه در نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir ثبت نام نمايند.
– نسبت به صدور صورتحساب و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از كالاهاي مشمول اقدام نمايند.
– ظرف مدت 15 روز پس از پايان هر دوره مالياتي اظهارنامه ماليـات بـر ارزش افـزوده را تسـليم و ماليـات و
عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمايند.
– دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداقل به مدت 10 سال نگهداري نمايند.

قابل توجه صاحبان کسب و کارهای مجازی
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab