سوال و جوابهای رایج- بازماندگان

در

“بازماندگان”

 

برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه ­شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

١-    درصورت فوت بیمه ­شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)

٢-    درصورت فوت بیمه ­شده ازکارافتاده کلی مستمری ­بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)

٣-    درصورت فوت بیمه ­شده­ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق ­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

١-٣- چنانچه بیمه ­شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق ­بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

٢-٣- درصورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق ­بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین ­اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق ­بیمه پرداخت کرده ­اند.)

٤-    در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری ­های حرفه ­ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠ قانون)

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

١-    عیال دائم بیمه ­شده متوفی

٢-    شوهر بیمه ­شده زن

مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.

٣-    فرزندان ذکور متوفی

درصورتی که سن آنان حداکثر ١٩ سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.

٤-    فرزندان اناث متوفی

درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.

٥-    پدر و مادر متوفی

درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

آیا درصورت فوت بیمه ­شده زن به بازماندگان او مستمری تعلق می­گیرد؟

برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه ­شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مذکور از تاریخ تصویب «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین ­اجتماعی و سایر صندوق­های بازنشستگی مصوب ٥/١٠/١٣٨٦» بلامانع خواهد بود.

بنابراین در اجرای قانون مذکور جهت برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه ­شده زن نیازی به رعایت قسمت «الف» بند (٢) قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت ­تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند.) نمی ­باشد.

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

١-    درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری

٢-    اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط

٣-    اصل و تصویر گواهی وفات بیمه ­شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال

٤-    اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی

٥-     گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی­صلاح درخصوص فرزندان ذکور

٦-    تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر

٧-    مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه ­شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی)، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و…)

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می­شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری ­بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می­گردد.

درصورت فوت بیمه ­شده ­ای که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح ذیل محاسبه می­گردد بهره ­مند خواهند شد:

دستمزد مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ٧٢٠ روز قبل از فوت یا شروع بیماری منجر به فوت
متوسط دستمزد ماهیانه = ٣٠ ×

 

روزهای کارکرد ظرف ٧٢٠ روز قبل از تاریخ فوت یا شروع بیماری منجر به فوت

سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ٣٥ سال) × متوسط دستمزد ماهیانه
مستمری استحقاقی =

 

٣٠

به هریک از بازماندگان چه سهمی از مستمری، تعلق می­گیرد؟

·         میزان مستمری همسر بیمه ­شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه ­شده است و درصورتی که بیمه ­شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

·         میزان مستمری هر فرزند بیمه ­شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه ­شده می­باشد ودرصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.

·         میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه ­شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه­ شده می­باشد.

 

١- برادر اینجانب بعد از ٩٤ روز واریز حق بیمه تامین اجتماعی بصورت مستمر از بد روزگار مرحوم شد و با وجود داشتن همسر و رجوع به تامین اجتماعی جهت دریافت مزایا برای خانواده برادرم متاسفانه بیمه هیچ مبلغی و یا حقوقی برای مرحوم برادرم و خانواده و همسر وی قائل نشدند لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید تا بتوانم به همسر برادرم کمک کنم که الان در مضیقه به سر می برد و حق برادرم را زنده کنم؟

پاسخ : طبق اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون تامین اجتماعی برقراری مستمری منحصراً با ٩٤ روز سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر نیست مگر اینکه علت فوت ، حادثه ناشی از کار و وقوع آن در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد. بدیهی است این موضوع می بایست به تائید مراجع پیش بینی شده در قانون نیز رسیده باشد .

٢- هنگام فوت پدرم بالای ١٨ سال داشتم و اشتغال به تحصیل نداشتم. با برقراری مستمری بازماندگان به مادر و برادر کوچکترم به من اعلام شد که پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه مستمری مربوطه و بیمه به من نیز تعلق خواهد گرفت. اما بعد از ارائه گواهی به من گفته شد که طبق قانون جدید، بدلیل اینکه هنگام فوت پدرتان شما تحت تکفل پدرتان نبوده اید (بدلیل سن بالای ١٨) هیچگونه مستمری یا بیمه ای به شما تعلق نمیگیرد. آیا چنین قانونی وجود دارد؟ 

پاسخ : حسب بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١/١٢/٩١ فرزندان ذکور تاسن ٢٠ سالگی(١٩ سال تمام) و بعد از آن منحصرا در صورتیکه ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند از مستمری بازماندگان برخوردار میگردند. بنابراین درصورت احراز شرایط موصوف و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی متوالی ، میتوان از مستمری بازماندگان بهره مند گردید.

٣- یکی از اطرافیان من بعد از اینکه مادرش فوت کرد برای اینکه مستمری مادرش را بگیرد بصورت صوری از شوهرش جدا شد و طلاق گرفت و این در حالیست که با شوهر و فرزندش در یک خانه زندگی میکند و بیشتر از دو سال است که مستمری مادرش را دریافت میکند . ایا اگر بازرسی بیمه تامین اجتماعی تحقیق کند و بفهمد که این خانم با شوهرش در یک خانه و با هم زندگی میکند و مستمری ی مادرش را هم میگیرد چه عواقبی دارد و جرم محسوب مبشود یا نه ؟

پاسخ : در صورتیکه بر اساس مدارک و مستندات قابل قبول مشخص گردد که فرزند اناث بیمه شده متوفی به قصد تقلب از قانون طلاق گرفته و این طلاق صوری است ، مستمری وی قطع و دریافتیهای مربوطه می بایست مسترد گردد.

٤- در صورت ازدواج دائم یا موقت همسر مرد متوفی که بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده، آیا حقوق مستمری این خانوم قطع میشود؟ و اینکه در صورت عدم پرداخت پولی از این حقوق به پسر مرد متوفی که اینک زیر ١٨ سال است و اشتغال به تحصیل دارد، آیا میتوان حقوق این فرزند را جدا کرد؟

پاسخ : براساس بند ١ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده، ازدواج همسر دائم متوفی مانع دریافت مستمری وی نمی شود . در صورتی که فرزندان بیمه شده متوفی به سن قانونی رسیده و یا دارای گواهی رشد باشند می توانند شخصا نسبت به دریافت مستمری اقدام نمایند.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab