• حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روشهای توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی
  • انجام عملیات حسابرسی خاص
  • انجام حسابرسی به منظور شناسایی و حل اختلاف بین شرکاء

      بستن
      شماره های تماس