سوال و جوابهای رایج- امور کارفرمایان

در

“امور کارفرمایان”

١- بعد از گرفتن مفاصاحساب در مواقعی که مبلغ کارکرد کمتر میشود از چه طریق برای استرداد مبلغ ما به التفاوت میتوان اقدام کرد ؟

پاسخ :بررسی کاهش کارکرد پیمانکاران بعد از محاسبه حق بیمه و ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار در اجرای مواد ٤٢،٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات امکان پذیر می باشد. بدیهی است در صورتیکه برابر آراء  هیات های مذکور تجدید محاسبات منجر به کاهش بدهی و ایجاد بستانکاری شود، قابل استرداد خواهد بود.

٢- آیا قراردادی با موضوع صرفا خرید(تایید شده توسط کارفرما)مشمول کسر حق بیمه تحت هر عنوان (بالاسری یا سایر موارد)است؟موضوع حمل/نصب و راه اندازی در قرارداد جداگانه ای لحاظ و مفاصا حساب نیز اخذ شده است.

پاسخ : با عنایت به اینکه شمول یا عدم شمول قرارداد به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و همچنین کسر یا عدم کسر حق بیمه متعلقه نیاز به بررسی مدارک و مستندات و همچنین قراردادهای منعقده می باشد، لذا شایسته است مدارک اشاره شده را به شعبه مربوطه ارائه تا بررسی جامع و کامل انجام پذیرد.

٣- در ارتباط با ماده ٣٧ ، در بخشنامه ١٩ برای وکالت بلاعزل هم مفاصاحساب خواسته شده است . آیا وکالت بلاعزل سند انتقال محسوب می شود؟ آیا در صورت دریافت مفاصاحساب برای آن در هنگام انتقال سند رسمی که هنوز به نام نفر قبلی می باشد مجددا پرونده نفر قبلی رسیدگی می شود؟.

پاسخ : طبق ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.

٤- در رابطه با قرادادهای ساخت ، حمل و نصب وظیفه پیمانکارچیست ؟ و بیمه قرارداد چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ : در مواردی انجام کار بصورت مقاطعه به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می گردد واگذارنده کار می بایست در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان  خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. حق بیمه اینگونه قراردادها با رعایت ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی انجام گرفته و در صورتیکه اجرای پیمان  در محل ثابت کارگاه ههای  صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت وبا در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید انجام پذیرد با رعایت قوانین مزبور محاسبه شده و مفاصاحساب قرارداد طبق ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی صادر می گردد.

٥- درفیش حقوقی خرداد اینجانب مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ و جمعا مبلغ ١٤٣٠٠٠٠٠ تحت عنوان اجرای احکام قضایی کسر گردیده موضوع چه می باشد؟

پاسخ : لطفا جهت اطلاع از مستندات و دلایل کسر مبالغ مذکور به واحد حسابداری شعبه پرداخت کننده مستمری مراجعه فرمائید .

٦- اینجانب به عنوان حسابدار با ٥ سال سابقه کار چگونه میتوانم خود را بیمه تامین اجتماعی نمایم؟ راههای بیمه شدن اینجانب چیست؟

پاسخ : چنانچه در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اشتغال داشته باشید و رابطه استخدامی و مزد بیگیری فیمابین برقرار باشد کارفرمای مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه خواهد بود . در غیر اینصورت و عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی و مزدبگیری و با عنایت به  تسهیل در تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه همه مشمولین از جمله حسابداران در صورتی که تمایل به پرداخت حق بیمه بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد داشته باشند، میتوانند در صورت احراز شرایط مقرر با مراجعه به شعبه محل سکونت و یا اشتغال خویش و با اعلام شغل خود بصورت خود اظهاری مبادرت به ارائه تقاضا،انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه نمایند و به تبع آن حسب مورد مطابق ضوابط از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی ، فوت و خدمات درمانی برخوردار شوند.

٧- من با برادرم شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرده ایم و من سمت مدیر عامل دارم ، من چگونه میتوانم بیمه شرکت باشم؟ 

پاسخ : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با رعایت تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود وفق ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و براساس ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه به همراه کارکنان شاغل اقدام نمایند.

٨- اینجانب بیمه شده مشاغل آزاد با سابقه ١٧ سال و سن ٤١ سال میباشم و دارای مغازه و پروانه کسب معتبر مهرسازی میباشم و در مغازه خود به تنهایی شاغل و فاقد کارگر میباشم میخواستم ببینم من میتوانم بیمه مشاغل آزاد خود را تبدیل به بیمه کارفرمایی کنم و ازطریق لیست و ٢٧ درصد حق بیمه پرداخت کنم.درضمن اگر به این حالت نمیشود لطفا مرا راهنمایی کنید جطور بیمه مشاغل آزاد خودم را تبدیل به بیمه کامل کنم تا مزایای بیشتری داشته باشد.

پاسخ : بر اساس تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان اشخاص حقیقی و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با پرداخت ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه از مزایای پیش بینی شده در قانون یاد شده و آئین نامه اجرایی مربوطه برخوردار گردند.

٩- مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری هستم که بطور منظم مبادرت به ارسال لیست شرکت به سازمان نمی نمایم و بازرس شعبه اسم بنده و سایر پرسنل شرکت را در گزارش بازرسی ثبت می نمایدلیکن با مراجعه به شعبه سازمان متوجه شدم که کارکرد بنده بعنوان مدیر عامل شرکت در محاسبات حق بیمه در ماههایی که لیست شرکت به سازمان ارسال نگردیده منظورنشده است .خواهشمندم علت را بیان نمایید. 

پاسخ : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با رعایت تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی می توانند با ٢٧% حق بیمه نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند لذا با توجه به اینکه بیمه کارفرمایان اشخاص حقوقی با رعایت قانون مزبور و بصورت غیر اجباری می باشد در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ، به استناد بازرسی قابل محاسبه نخواهد بود . در عین حال جهت بررسی دقیق موضوع، مدارک و مستندات مربوطه به شعبه ارسال گردد.

١٠- مطابق توافقنامه تامین اجتماعی با انجمن شرکتهای ساختمانی درسال ١٣٧٧ و بخشنامه ١٤/٢جدید درآمد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه از کارکردها به سازمان تامین اجتماعی شده اند و بهمین ترتیب باید پیمانکاران لیست کارکنان را بدون وجه به سازمان ارائه نمایند.متاسفانه اولا واحدهای سازمان بدون درنظر گرفتن این مورد نسبت به صدور اجرائیه بابت بدهی لیستها بدون درنظرگرفتن موارد مذکور اقدام نموده و جریمه می نویسند و ثانیا دربرخی موارد کارفرمایان از پرداخت حق بیمه مکسوره استنکاف دارند و ثالثا توافق فیمابین سازمان و انجمن در سایت سازمان قابل مشاهده نیست. لطفا در سه مورد مذکور و اقدامیکه باید پیمانکار انجام دهد راهنمایی فرمائید.

پاسخ : بخشنامه ١٤٩/٢ درآمد طی دادنامه شماره ٣٧٣ الی ٣٧٧ مورخ ٧/١٢/٧٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و پیمانکار مکلف است برابر ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل قرارداد را ارسال و با پرداخت حق بیمه طبق تصویب نامه مورخ ٢٤/١/٧٠ مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون را دریافت نماید .

١١- چه تفاوتی بین محاسبه حق بیمه بخشتامه های ١٤/٧  و  ١٤/٩  در مورد قراردادهای ماده ٣٨ وجود دارد ؟

پاسخ : بخشنامه ٧/١٤ در اجرای بند ج ماده ١١ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب ٥/٨/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام  صادر گردیده و مدت اجرای قانون پنج سال بوده که مدت مزبور منقضی گردیده است. لیکن بخشنامه ٩/١٤ در اجرای ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور صادر گردیده و بر اساس آن مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.

١٢-  اگر یک کارگاه (خبازی) دارای کد کارگاهی باشد بعد کارگاه را اجاره بدهند . نحوه برخورد با درخواست کارفرما مبنی بر اجاره دادن کارگاه چگونه است؟

پاسخ : کارفرما ملکف است مفاصا حساب سازمان را از اجاره داری قبلی اخذ و ایشان را مکلف نماید از شعبه تامین اجتماعی مفاصاحساب مربوطه را اخذ نمایند و الا زمان نقل و انتقال ملک ، کلیه بدهیهای مربوطه طبق ماده ٣٧ از کارفرما وصول خواهد شد.

١٣- آیا کارگاههای پیمانکاری بدهکار که قراردادشان اتمام و یا در حال اجرا میباشد مشمول قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب میباشند؟

پاسخ : بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاحیه آن کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی و خدماتی فعال اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی کارگاههای مزبور و همچنین دولتی یا غیر دولتی بودن آن می توانند با ارائه مدارک و مستندات  دوره بحران تعریف شده در آئین نامه های مزبور و در صورت احراز موضوع از سوی شعبه یا اداره کل استان و پس از طی مراحل تایید با پرداخت یا ترتیب پرداخت از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار گردند.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab