سوال و جوابهای رایج- بازنشستگی

در

“بازنشستگی”

برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟
– تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون: دارا بودن ٤٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار.
– تبصره ٣: داشتن ٣٥ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان
– تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون: داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان-آور بدون شرط سنی
– داشتن شرایط مقرر در ماده ٧٦ قانون وتبصره¬های آن
– ماده ٧٦: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ٦٠ سال و ٥٥ سال.
– تبصره ١ ماده ٧٦: داشتن ٥٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه برای مردان و زنان ٣٠ سال سابقه و ٤٥ سال سن.

آیا کارفرما می تواند برای کارکنان خود درخواست بازنشستگی کند؟
طبق ماده ٧٨ قانون که بیان می دارد: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه¬شدگانی را حداقل ٥ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمایند.

میزان مستمری بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟
(ماده ٧٧ قانون) عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط به آنکه از سی وپنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه-شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست وچهار.

چه مدارکی برای ارائه درخواست بازنشستگی لازم است؟
مشخصات هویتی از جمله اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصاویر مربوطه و اصل دفترچه بیمه.

شرایط برخورداری از مستمری با حداقل ١٠ سال سابقه شامل چه مواردی است؟
الف) آن دسته از بیمه¬شدگانی متقاضی که دارای حداقل ٦٠ سال تمام سن برای مردان و ٥٥ سال تمام سن برای زنان بوده و دارای ١٠ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب) بیمه شدگانی که دارای حداقل ٦٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آراء کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شده، لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ٦٠ سال و زن کمتر از ٥٥ سال باشد.

میزان مستمری بازنشستگی با شرایط حداقل ١٠ سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟

 

حداقل دستمزد سال تقاضا × سنوات پرداخت حق¬بیمه

٣٠

= حداقل مستمری قابل پرداخت

شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟

شرایط عمومی بازنشستگی قانون جانبازان و آزادگان
١- دارا بودن حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت قابل¬قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه¬پردازی
٢- دارای بودن حداقل شرط سنی (مردان حداقل ٥٠ سال و زنان حداقل ٤٥ سال سن)
٣- ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره¬مندی از مزایای بازنشستگی
١-٣- ارائه درخواست کتبی توسط شخص جانباز یا آزاده شاغل در کارگاه¬های غیردولتی و مشمولین قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدی آن به شعب سازمان
٢-٣- اعلام درخواست بازنشستگی جانبازان یا آزادگان متقاضی شاغل در دستگاه¬های دولتی و یا وابسته به دولت به شعب سازمان
٤- ارائه مدارک موردنیاز به سازمان تأمین¬اجتماعی از جمله:
١-٤- کارت و با تأیید درصد جانبازی و یا آزادگی افراد شاغل در کارگاه¬های فوق در بند (١-٣)
٢-٤- موافقت¬نامه شورای امور اداری استخدامی کشور با بازنشستگی متقاضیان شاغل در دستگاه-های دولتی و یا وابسته به دولت و نیز همچنین سنوات ارفاقی آنان.

 

ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل دردستگاههای دولتی که بعنوان کارمند رسمی دولت میباشند به چه نحوه میباشد؟برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟

پاسخ : طبق ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون جانبازان مصوبه ١٠/٢/١٣٨٥ مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه می باشد.

 

١-نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در دو یا چند کارگاه کار میکنند چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : در صورت تقاضای بازنشستگی چنانچه در دو سال پایانی بیمه پردازی در دو یا چند کارگاه اشتغال بکارداشته وحق بیمه پرداخت کرده باشند، دستمزد کارگاهها هر کدام بصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و نهایتأ مجموع مبالغ محاسبه شده بابت هر کارگاه به عنوان مستمری استحقاقی بازنشستگی پرداخت خواهدشد.

٢-چگونه می توان از ماده  ١٠ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد ؟

پاسخ : کارفرمایان دارای پروانه بهره برداری مورد تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایرمراجع ذیصلاح ، بر اساس مقررات جاری تا پایان زمان اجرای  برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور می توانند بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ٢٥ سال را با تقبل پرداخت کل بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب را تقاضا نمایند.

 

٣-افرادی که ٦٠ سال سن دارند ولی ٢٠ سال سابقه نداشته باشند می توانند از مزایای بازنشستگی بهره مند گردد؟می توان از ماده  ١٠ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد ؟

پاسخ : چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و کمتر از ١٠ سال باشد میتوانند کسری آن را پرداخت کرده و به نسبت ١٠ روز از مستمری برخوردار شوند ، چنانچه سابقه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال به نسبت همان سابقه مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد .

 

٤-بیمه شدگانی که ماهیت شغل آنان کار با اشعه و پرتو است ، آیا در زمان بازنشستگی از سابقه ارفاقی هم بهره مند میشوند؟

پاسخ : افرادی همچون رادیولوژیست ها که تحت نظارت سازمان انرزی اتمی باشند از سنوات ارفاقی سازمان مذکور برخوردار بوده و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی آنان به ٣٠ سال تمام برسد میتوانند بازنشسته شوند.

٥-آیا اتباع خارجی ( غیر ایرانی ) می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟

پاسخ : حسب ماده ١٢٠ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود .

٦-آیا زنان بازنشسته هم کمک هزینه عائله مندی دریافت می کنند ؟

پاسخ : بله ، به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله مندی دریافت خواهند کرد :

الف – شوهر نداشته باشد لیکن فرزند داشته باشد.

ب – شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.

 

٧-اینجانب دارای ١٩سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان آور و دوسال سابقه کار عادی (جمعا ٢١ سال سابقه کار ) میباشم آیا میتوانم تقاضای بازنشستگی نمایم ؟

پاسخ : در صورتی که حائز شرایط سنی مقرر در ماده ٧٦ قانون  و تبصره های ذیل آن باشید می توانید با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.

٨-من حقوق خود را از بانک تجارت می گیرم و اصلا خودم در انتخاب بانک دخالتی نداشته ام . سوالم این است چرا من که از این بانک حقوق دارم  کارا کارت به من تعلق نمی گیرد . مگر من بازنشسته و امثال من ، مستمری بگیر نیستیم . در ضمن آیا میشود بانکم را عوض کنم تا این گونه مزایا را داشته باشم ؟

پاسخ : ١- امکان تغییر بانک عامل پرداخت برای تمامی مستمری بگیران وجود دارد و بایستی جهت این امر به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه گردد.

٢- موضوعات مربوط به کارا کارت، منجمله ارائه کاراکارت به مستمری بگیران سایر بانکها از طریق حوزه معاونت محترم اداری مالی و با هماهنگی وزارتخانه متبوع  پیگیری می گردد و بنا به اطلاعات واصله ارائه کاراکارت به مستمری بگیران سایر بانکها نیز در دست بررسی می باشد.

٩-درسال ٩٢ بازنشست شده ام و درسال ٩٤ مبلغ ٢٨٣ هزارتومان بعنوان عیدی برایم واریز شده است حال باتوجه به گفته سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه عیدی مستمری بگیران نیز ٦٨٨ هزارتومان است مقتضی است نسبت به رفع مشکل بنده اقدامات لازم را انجام دهید.

پاسخ : مستمری شما به شماره ١٠٤٤٨٠٠١٣٣ باتوجه به درخواست شخصی و به موجب قانون تعیین تکلیف ( مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ) برقرار شده و میزان عیدی نیز به همین نسبت پرداخت می شود

١٠-اینجانب با داشتن ١٧ سال سابقه پرداخت بیمه در صورت بازنشستگی به چه میزان مستمری خواهم داشت؟

پاسخ : بیمه شدگانی که براساس قانون تعیین تکلیف (داشتن ٦٠ سال سن برای مردان و ٥٥ سال برای زنان و حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه) بازنشسته می گردند، برقراری مستمری بازنشستگی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود.

١١-اینجانب با ١٣سال سابقه کاری و داشتن ٦١ سال سن بازنشسته شده ام ولی میزان حقوق من ٣٥٠٠٠٠تومان است در صورتی که اعلام شده حقوق دریافتی زیر ٧٠٠٠٠٠ تومان نداریم خواهشمند است رسیدگی نمایید.

پاسخ : با توجه به اینکه بازنشستگی بر اساس قانون تعیین تکلیف انجام پذیرفته لذا پرداخت مستمری و مزایای جانبی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه صورت پذیرفته است .

١٢-اینجانب دارای ١٩ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان اور میباشم . آیا بموجب ابلاغ آیین نامه توسط وزیر محترم کار اینجانب با داشتن ١٩سال سابقه کار در مشاغل سخت وزیان آور و دو سال سابقه خدمت سربازی که بحق بیمه آن را پرداخت نموده ام میتوانم از این قانون برای بازنشستگی استفاده نمایم . 

پاسخ : در صورتی که فاقد حداقل ٢٠ سال متوای سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور باشید ولی سایر شرایط  احراز بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی را داشته باشید میتوانید با مراجعه به شعبه مربوطه و اخذ راهنمایی های لازم نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.

١٣-اینجانب لیسانس مهندسی برق درسال٩١با ٣٠سال پرداخت بیمه و با میانگین حقوق ٥سال آخر خدمتم مستمری بگیرشده ام حق بیمه پرداختی برای٢٧سال چندبرابرحداقل دستمزد آن سالهابوده (عمدا”درشرکتهای تحت پوشش دولتی کارکرده ام وحق بیمه طبق دستمزددریافتی پرداخت شده است)متاسفانه حق بیمه٣سال از ٥سال آخرخدمتم را کارفرمای بخش خصوصی حداقل پرداخت نموده و حق مراتضییع نموده است لطفا مرا در استیفای حقم راهنمایی نمایید.

پاسخ : مدارک و مستندات دریافت حقوق و مزد ، فیشهای دریافتی،احکام صادره  و هرگونه مدارکی که دال بر دریافت حق و مزد با‌لاتراز حداقل دستمزد میباشد جهت بررسی به شعبه مربوطه ارائه تا بررسی و در صورت احراز موضوع برابر مقررات جاری اقدام لازم بعمل آید

١٤- حدود هفت سال در مشاغل سخت یک شرکت (کار با اشعه) مشغول بوده ام و اکنون رابطه کاری قطع شده و متوجه شده ام که در لیست بیمه اشتغال به مشاغل سخت عنوان نشده و ضمنا مبلغ مندرج در لیست بیمه کمتر از یک دوم دریافتی میباشد.جهت احراز حقوق ماهیانه و مزایای مربوطه به چه طریق اقدام و به کدام واحد مراجعه کنم. 

پاسخ : مدارک و مستندات دریافت حقوق ، مزد و مزایا ( احکام کارگزینی، فیش دریافتی و…) خود را به شعبه مربوطه ارائه تا در چارچوب مقررات جاری موضوع بررسی گردد.

١٥- آیا ١٤ درصد افزایش حقوق علاوه بر ١٢ درصد اولیه است؟ یا بجای ١٢درصد ١٤درصد افزایش حقوق است؟

پاسخ : بر اساس مصوبه هیات وزیران میزان رشد مستمریهای سال ٩٥ ، ١٤ درصد نسبت به سال ٩٤ می باشد . همچنین میزان رشد دستمزدها نیز بر اساس مصوبات شورایعالی کار و مصوبه هیات وزیران معادل ١٤ درصد دستمزدهای سال ٩٤ خواهد بود.

١٦- آیا خمیر گیر و نان گیر شغل سخت و زیان آور حساب میشود ؟

پاسخ : تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی بیمه شده پس از بررسی سوابق ، انجام بازدید، و بررسی شرایط و محیط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تایید توسط کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور می باشد .

١٧- آیا رانندگان سنگین برون شهری جزو مشاغل سخت هستند؟ بنده با ٢٠ سال سابقه بیمه رانندگان و ٥٩ سال سن می توانم بازنشسته شوم؟

پاسخ : کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری از قانون بیمه های اجتماعی رانندگان مصوب سال ٧٩ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ٨٨ تبعیت نموده و از شمول قانون کار خارج می باشند. لذا با توجه به اینکه این افراد راساً بیمه پرداز می باشند،در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه و احراز شرایط سن می توانند در چارچوب مقررات عادی بازنشستگی درخواست بازنشستگی نمایند.

١٨- آیا فردی که جانباز زیر ٢٥% باشد و دارای سابقه پرداخت بیمه بالای بیست سال باشد و مقداری از سابقه کاری وی در مشاغل سخت بوده باشد بصورتی که جمع سنوات آن بالای ٣٠ سال گردد، آیا مشمول رسیدن به سن ٥٠ سالگی برای برقراری بازنشستگی هست یا قبل از ٥٠ سالگی می تواند درخواست بازنشستگی نماید؟ و جانباز بودن وی چه امتیازی برای وی خواهد داشت؟

پاسخ : هر بیمه شده فقط میتواند یکی از انواع بازنشستگی را انتخاب نموده و از سنوات ارفاقی یکی از آنها استفاده نماید. به همین دلیل اگر سن جانباز کمتر از ٥٠ سال بوده و درصد جانبازی نیز کمتر از ٢٠ درصد باشد ، بهره مندی از قانون بازنشستگی جانبازان امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا با توجه به این که سن شما به ٥٠ سال نرسیده ، برای استفاده از قانون سخت و زیان آور می بایست مجموع سوابق اصلی و ارفاقی (ناشی از مشاغل سخت و زیان آور)  به ٣٥ سال برسد.

١٩- با توجه به تصویب قانون منع به کار گیری بازنشسته ها و استثناء بودن ایثارگران از این قانون ایا ابثارگر باز نشسته تامین اجتماعی می تواند پس از بازنشستگی بدون منع قانونی مجدد به کار گرفته شود؟

پاسخ : طبق بند ک ماده ٤٤ قانون برنامه پنجم ، فقط آزادگان معزز میتوانند برای یک بار بعد از بازنشستگی متقاضی برگشت به کار گردند.

٢٠- آیا خانمی که ٢٣ سال سابقه پرداخت بیمه و ٤٥ سال سن داشته باشد ، با ٢٣ روز حقوق بازنشسته میشود ؟ به عبارت دیگر استفاده کنندگان از تبصره ٤ ماده ٧٦ تنها با ٢٠ روز حقوق بازنشسته میشوند یا با افزایش سنوات پرداخت حق بیمه ( مثلا ٢٥ سال پرداخت با ٢٥ روز حقوق) به تناسب محاسبه روزهای حقوق مستمری نیز تغییر میکند. 

پاسخ : استفاده از تبصره ٤ ماده ٧٦ برای زنان کارگر فقط به منظور احراز شرایط ایشان بوده و مشمول سنوات ارفاقی نمی گردد.

٢١- در صورتیکه مستخدم رسمی دولت مایل یه استفاده از دوران خدمت سربازی و سابقه جبهه بعنوان سنوات خدمت برای بازنشستگی نباشد (زیرا نمیتواند مابه التفاوت بپردازد)، آیا وزارتخانه دولتی میتواند مستخدم را با سنوات ٣٥ سال (٣٢سال خدمت دولتی و ٢ سال خدمت سربازی و ا سال سابقه جبهه، تحصیلات کارشناسی ارشد) به عبارتی با ٣٢سال سابقه خدمت قابل قبول در تامین اجتماعی برای بازنشستگی معرفی نماید؟ اگر مستخدم برای بازنشستگی معرفی شود برخورد تامین اجتماعی چگونه خواهد بود؟

پاسخ : انجام تعهدات و بازنشستگی بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه صورت می گیرد، بنابراین ایامی که حق بیمه آن پرداخت نگردیده باشد به عنوان سوابق اصلی بیمه شده در نظر گرفته نمیشود .

٢٢- اینجانب م ریاضی با شماره ملی ٠٠ و شماره مستمری ٠٠ به پرداخت اخیر معوقه حقوق خود اعتراض دارم. زیرا پرداخت فقط برای ماه جاری صورت گرفته و میزان مجموع دریافتی بنده بنابر واریزی این ماه کمتر از حکم ماهیانه سالانه اعلام شده در سایت برای اینجانب می باشد. در ضمن معوقه دو ماه قبل نیز پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که سال گذشته هم چنین مشکلی ایجاد شد، اما متاسفانه اعتراض بنده ترتیب اثر داده نشد. لذا اینجانب از شما خواهشمندم ضمن ترتیب اثر دادن اعتراض بنده مبلغ دریافتی را تصحیح نمایید. 

پاسخ : تفاوت میان حکم ماهیانه مستمری و دریافتی به علت اعمال کسورات قانونی و حق بیمه تکمیلی درمان می باشد، ضمنا معوقات بابت تفاوت افزایش مستمری در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز در مردادماه سال جاری پرداخت می گردد.

٢٣- میزان و مبلغ پرداختی بایت خسارت بیمه عمر به ذینفع چقدر است و ذینع یا ذینفغان چه کسانی هستند؟

پاسخ : چنانچه فرد جزء مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باشد،  به عهده کانون های بازنشستگی مربوطه می باشد.

٢٤- من ٢٢سال و ١١ماه سابقه بیمه دارم که ٢٠ ماه و٣ ماهش در نانوایی و ٢٤ ماهش را در خدمت سربازی آن هم در نانوایی کار کرده ام و ٨ ماه است که بیمه بیکاری میگیرم میخواستم بدانم با شرایط سابقه ام و باتوجه به اینکه دارای ٤٠سال سن هستم میتوانم با ٢٢ روز حقوق و به میزانی که سابقه دارم و به میزان سابقه هم حقوق بگیرم و بازنشستگی زودتر از موعد داشته باشم و اگر میتوانم چگونه باید اقدام کنم ممنون میشوم راهنمایی کنید

پاسخ : طبق مقررات ماده ٧٦ قانون و تبصره های ذیل آن بیمه شدگان مرد با دارابودن شرایط زیر میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند:

-دارابودن ٦٠ سال سن و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه.
-دارابودن ٥٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه.
-دارابودن ٣٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.
همچنین بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیز چنانچه سن بیمه شده زیر ٥٠ سال باشد، درصورتی که دارای ٢٠ سال اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را داشته و حق بیمه دوره مزبور را پرداخته باشد و یا مجموع سوابق اصلی و ارفاقی (ناشی از اشتغال درمشاغل سخت و زیان آور) به ٣٥ سال برسد حائز شرایط بازنشستگی را خواهد داشت .

٢٥- آیا سازمان با وجود حکم کارگزینی ارتقا شغل میتواند مبنای محاسبه حقوق مستمری بگیر را با استناد به ماده ٣١ برنامه پنجم توسعه ٥ سال آخر کارکرد محاسبه نماید.

پاسخ : وفق ماده ٣١ برنامه برنامه پنجم توسعه تنها استثناء خروج از دستمزد نامتعارف ارتقاء شغلی است واین موضوع با ارائه حکم کارگزینی و سایر مدارک ومستندات مربوطه که در زمان مقرر خود صادر شده باشد قابل بررسی و اثبات می باشد. لازم به ذکر است  میزان افزایش و نوسان ایجادشده می بایست متناسب با ارتقاء پیش گفت و مستندات طرح طبقه بندی مشاغل که مورد تایید مراجع مربوطه و ذیصلاح باشد صورت گرفته باشد.

٢٦- مادر بنده ٦٠ سال سن و ١١ سال سابقه بیمه دارند و سرپرست خانواده هستند (با ٤ فرزند) بدلیل ساییدگی و آرتروز شدید زانوهایشان توانایی کار کردن ندارند. آیا تبصره ای یا شرایطی برای ایشان هست که با سابقه کامل (٣٠ سال) و یا حداقل با ٢٠ سال سابقه بازنشسته شوند؟

پاسخ : بر اساس قانون تعیین تکلیف ، تمامی بیمه شدگان سالمند که سابقه پرداخت حق بیمه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال و سن آنان ٦٠ سال تمام ( زنان ٥٥ سال تمام) می باشد با درخواست بازنشستگی میتوانند به نسبت سنوات بیمه پردازی از مستمری بهره مند گردند.

٢٧- معوقات بازنشستگان ناشی از افزایش حقوق در سال ٩٥ علیرغم چندبار وعده و وعید پرداخت در زمانهای مشخص از رسانه ها چرا پرداخت نمی شود؟

پاسخ : معوقات ناشی از افزایش سال ٩٥ مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت در مردادماه پرداخت گردید و مستمری بگیران هیچگونه معوقه دیگری ندارند.

٢٨- شخصی که با ماده ١٠ طرح ٢٥ سال بازنشسته شود میزان مستمری اش به چه شکلی محاسبه می شود؟

پاسخ : محاسبه مستمری این گروه از بازنشستگان نیز مانند سایر بازنشستگان بر اساس تبصره ماده ٧٧ قانون و با دریافت کلیه هزینه های مدت ارفاقی از کارفرما انجام و پرداخت می گردد. (مجموع سوابق اصلی و ارفاقی ضربدر متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر سی)

٢٩- خانمی با ٤٥ سال و ٢٣ سال سابقه … با ٢٣ روز حقوق بازنشسته میشه یا ٢٠ روز … لطفا بطور شفاف و در یک کلمه پاسخ بدهید ٢٣ یا ٢٠ روز ؟

پاسخ : چنانچه مشارالیها مشمول قانون کار بوده و سابقه وی ٢٣ سال باشد، طبق تبصره ٤ ماده ٧٦ به همان نسبت سابقه بازنشسته میشود . یعنی مستمری وی معادل بیست و سه سی ام متوسط دستمزد دوسال آخر بیمه پردازی وی خواهد بود. لازم بذکر است کلیه سوالات در چارچوب قانون و مقررات جاری پاسخ داده می شود.

٣٠- اینجانب ج.ر ٥١ ساله و بیمه شده ای از شهر اقلید که در حال حاضر ٢٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم متقاضی بازنشستگی از طریق مشاغل سخت و زیان آور بوده ام و شغلهای مورد ادعای اینجانب شامل شیمیست ٢ و شیمیست ١ و آزمایشگاه و مدیر خط تولید قند و شکر میباشد که همه آنها قبلا” در کمیته بدوی (نامه شماره٥١٥٢٠/الف/٩١ به تاریخ٥/١٠/٩١ ) و تجدیدنظر (نامه شماره ٥٨٢٥٥/٩٢ به تاریخ ١٦/٠٩/٩٢) موردتائید قرارگرفت و جهت اجرا به تامین اجتماعی فرستاده شد و به اینجانب برگه ترک کار داده شد.ولی بعلت اینکه اینجانب با کارفرما چندماه دیگر قرارداد داشتم تصمیم گرفتم پایان قرارداد ترک کار کنم و در بهمن ماه ١٣٩٤جهت ترک کار به تامین اجتماعی مراجعه کردم که در حال حاضر به بنده گفته اند بعلت اینکه تاریخ رای قبلی گذشته است باید دوباره فرم پرکرده و تقاضای بررسی در کمیته مشاغل سخت و زیان آوردهید.که اگر تائید شد میتوانید بازنشسته شوید. مجددا” در اسفند ماه ٩٤ تقاضا کردم که هیچکدام از مشاغل تایید نشد.در صورتیکه کلیه مشاغل اینجانب قبلا” تائید شده است و دلیل این دوگانگی برایم مشخص نیست.کلیه مدارک قبلی پیوست میگردد.لذا خواهشمندم اقدامات لازم را جهت پایمال نشدن حق بنده مبذول فرمایید.

پاسخ : چنانچه مشاغل مورد ادعا در آخرین کمیته استانی مربوطه تایید نگردیده باشد ، رای قبلی که مشاغل مورد نظر را تایید نموده تا زمان صدور رای جدید نافذ خواهد بود و در صورتیکه از تاریخ صدور رای اولیه مبنی بر تایید مشاغل ، بیش از دو سال گذشته و مشاغل مجدداً در کمیته استانی طرح نشده باشد ، رای مذکور دقیقا تا دو سال پس از تاریخ تایید قابل پذیرش می باشد.

٣١- پدر بنده با اتمام ٦٠ سالگی ١٥ سال تمام بیمه پرداخت می نماید که ابتدا بصورت اختیاری بوده و چند سالی است که بصورت کارگری حق بیمه خود را پرداخت می نماید که با توجه به این شرایط بعد از اتمام ٦٠ سالگی ایشان بخواهد دریافتی کاملی داشته باشد به چه صورت است .

پاسخ : براساس مقررات عمومی ماده ٧٦ و اصلاحات  بعدی آن حداقل سابقه برای بازنشستگی ٢٠ سال است که در این صورت مستمری شخص مشمول ماده ١١١ قانون و اعمال حداقل مستمری سالیانه خواهد بود. لیکن بر اساس قانون تعیین تکلیف مردان با دارا بودن ٦٠ سال سن و زنان با ٥٥ سال سن در صورت عدم احراز سابقه ذکرشده ( ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه) می توانند از مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره مند گردند که در این صورت مشمول ماده١١١ و حداقل مستمری سالیانه نخواهند بود.

٣٢- آیا کارکنان دولت که بر اساس قانون خدمات کشوری استخدام شده اند با شرط خدمت ٣٠سال سابقه پرداخت حق بیمه دستگاه میتواند راساً درخواست بازنشستگی آنان را از صندوق تامین اجتماعی نماید؟

پاسخ : با استناد به ماده ٥٩ برنامه پنجم توسعه، بازنشستگی در دستگاه های اجرائی وفق مقررات ماده ٧٦ قانون و تبصره های ذیل آن صورت می گیرد.  یعنی ١- ٥٠ سال سن برای مردان و ٤٥ سال برای زنان با داشتن ٣٠ سال سابقه    ٢-  ٦٠ سال سن برای مردان و ٥٥ سال سن برای زنان با داشتن ٢٠ سال سابقه  ٣- دارا بودن ٣٥ سال سابقه بدون شرط سنی . همچنین طبق ماده ٧٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما می تواند برای بیمه شدگانی که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده اند ، درخواست بازنشستگی نماید.

٣٣- در خصوص کارمندان بازنشسته که حقوق بالا دریافت می کنند کانون بازنشستگی وجود ندارد. هر کانونی مراجعه کردم می گویند این کانون کارگری میباشد و هنوز کانون کارمندی تشگیل نشده است. لطفا رسیدگی نمایید

پاسخ : لطفاً مراتب را جهت بررسی موضوع به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر کشور اعلام فرمائید.

٣٤-در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٨٦با توجه به داشتن ١٠سال سابقه بازنشسته شدم اماباتوجه افزایش سابقه به مدت ٤ سال براساس رای دیوان عدالت اداری و ایجاد سابقه آیا مابه التفاوت حداقل مستمری قابل پرداخت است یاخیر و از چه تاریخی؟

پاسخ : در هر صورت مبلغ مستمری پرداختی متناسب با میزان سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود و در صورتیکه مستمری بیمه شده ای بعلت پذیرش سابقه پس از بازنشستگی افزایش یابد ، مابه التفاوت متعلقه از تاریخ تحقق حق بیمه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

٣٥- من یکی از کنتورخوانان اداره آب و فاضلاب هستم این قسمت یه بخش خصوصی واگذار شده و حقوق هر ماه مطابق صورت وضعیتی که تنظیم می شود پرداخت گردیده و بصورت دانه ای یعنی تعداد کنتورهای قرائت شده محاسبه میشود حال با این شرایط آیا سنوات و سختی کار به ما تعلق می گیرد ؟

پاسخ : چنانچه منظورنگارنده  مزایای زمان اشتغال باشد ،  پرداخت سنوات  و فوق العاده سختی کار بر عهده کار فرما  بوده و درصورت شمول ، براساس  مقررات و ضوابط مندرج درقانون کار پرداخت خواهد شد. میزان سخت و زیان آور بودن مشاغل جهت بازنشستگی نیز توسط کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت وزیان آور که در ادارات کار مستقر هستند ، تعیین می گردد

٣٦- با داشتن مدرک فوق لیسانس به تازگی بازنشسته شده ام.آیا میتوانم بعنوان مشاور ساعتی و دریافت حق الزحمه مشاوره در ازای ١٦ ساعت در ماه قرارداد ببندم و اشتغال به کار داشته باشم بدون آنکه مستمری اینجانب قطع گردد؟

پاسخ : چنانچه قرارداد انجام مشاوره منعقد و هیچگونه کار اجرایی انجام نشود و منحصراً انجام کار ارائه مشاوره باشد مستمری متوقف نخواهد شد لیکن انجام هر گونه کاری که شغل محسوب و منجر به پرداخت دستمزد گردد ، مشمول ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی بوده و در ایام اشتغال، پرداخت مستمری متوقف و حق بیمه این ایام میبایست توسط کارفرما پرداخت گردد

٣٧- بنده در مشاور به عنوان سرناظر کار میکنم.حقوق مبنای ناظر و سرناظربراساس بخشنامه برنامه و بودجه هرساله تغییرمیکند و ضرایبی ازجمله ضریب ویژگی کارو ضریب منطقه و…وجودداردکه به حقوق مبنا ضرب میشود و حقوق ناظرتعیین میگرددو این ضرایب دربعضی پروژه ها باهم متفاوت است و تادوبرابرحقوق راتغییرمیدهد.اینجانب تاپایان سال ٩٤ درپروژه ای کارمیکردم که حدود٣٠٠٠٠٠٠٠ریال بیمه برایم ردمیشدولی ازسال ٩٥ بامشاور دیگر و پروژه ای دیگر همکاری میکنم که ضریب منطقه و ضریب ویژگی کلی فرق کرده و حقوق مرا حدود ٧٠ درصد افزایش داده است و بنابراین بیمه حدود٥٠٠٠٠٠٠٠ریال برایم ردمیکنند.خواهشمنداست راهنمایی فرمایید.حقوق بازنشتگی من چگونه محاسبه میگردد.(٢٨سال سابقه بیمه دارم)-حقوق دوسال آخر و یا ٥ سال آخر و چرا؟

پاسخ : در طول برنامه پنجم توسعه  محاسبه مستمری  در صورت ناسازگار بودن دستمزد ٢ سال آخر نسبت به سال های قبل – چنانچه ناشی از ارتقاء شغلی نباشد – برمبنای میانگین دستمزد ٥ سال آخر محاسبه می گردد ، لیکن با توجه به طرح برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی، در صورت تغییرات احتمالی در خصوص نحوه محاسبه پس از تصویب و تایید آن اقدام خواهد شد .

٣٨- خانمی هستم باشغل پرستاری که ازسال ٧٣ تاکنون دربیمارستان خ کار میکنم تاالان بیمه بنده تامین اجتماعی رد میشود تاسال ٨٢ قراردادی بوده ام بعد از آن بیمارستان زیر نظر علوم پزشکی رفت وبا ما بصورت پیمانی ،رسمی آزمایشی وحدود ٤سال است که رسمی قرارداد بسته است .جهت مشاغل سخت اقدام کردم ومورد قبول قرار گرفته است نامه مابه التفاوت پرداخت ٤درصدبه کارفرمازده شده است .کارفرما میگوید تازمان قراردادی(سال٨٢) این ٤ درصد را پرداخت میکنم ولی مابقی را باید خودت بدهی؟.درضمن برای ترک کار بایستی استعفاء بدهی چون رسمی هستی.باتوجه به اینکه سن من ٤٦ سال است آیا گفته هایشان درست است باید چکار کنم؟ سوال بعدی اینکه اگر کارفرما مابه التفاوت چهاردرصدسهم ١٢ سال خودرابدهد ومن از خودم راندهم بااحتساب اینکه شش سال به سابقه من اضافه میشودوازسال ١-١-٧٤ تاآخرسال ٩٦ ،٢٣ سال سابقه که دارم ،درمجموع ٢٩ سال میشود بایستی یک سال اضافه (تاپایان ٩٧ )کارکنم تا بازنشسته شوم؟ آیا همینطورهست؟

پاسخ : استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور جهت پرستاران مشمول قانون کار با مشمولین خدمات کشوری متفاوت است . چنانچه شخصی کارمند رسمی بوده و مشمول قانون خدمات کشوری باشد ، می بایست درخواست بازنشستگی وی بر اساس قانون نحوه بازنشستگی  جانبازان ، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا هر گونه اشکال و خطا در روند شناسائی مشمولین هریک از قوانین ، مشکلات بعدی را در برقراری مستمری درپی خواهد داشت . از این رو شایسته است چنین افرادی همراه با احکام پرسنلی خود و با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق به شعبه مربوطه مراجعه نموده تا از شرایط مرتبط با وضعیت خود مطلع شوند.

٣٩- اینجانب فردی ٥١ ساله هستم که از ابتدای نوجوانی بدلیل بیماری آتروفی عضلانی با مشکلات زیادی روبرو بوده ام . با این همه هیچگاه اجازه نداده ام که این بیماری باعث زمینگیر شدن و سربار شدنم شود . با وجود کم توانی جسمی و حرکتی درس خوانده ، سر کار رفته و تشکیل خانواده دادم . پس از آنکه در ٣٠ سالگی مجبور به استفاده از عصا و در ٣٦ سالگی ( از سال ١٣٨٠ ) ناگزیر به استفاده از ویلچر شدم باز هم خود را نباخته و همچنان به کار و تلاش خود در یک شرکت خصوصی ادامه دادم . اما اکنون واقعا ضعیف شده و توان ادامه دادن کار را ندارم . میدانستم قانونی وجود دارد که افراد معلولی که بیست سال سابقه پرداخت بیمه دارند ، میتوانند با مزایای ٣٠ سال بازنشسته شوند . خوشحال و آرام از اینکه بیش از ٢٤ سال سابقه بیمه دارم به بیمه مراجعه کرده و خواستار پیگیری استفاده از این امتیاز شدم که بناگاه آب سرد روی من ریختند . آری به من گفتند که این قانون فقط برای کسانی که شغل دولتی داشته اند اجرا میشود . براستی هدف اولیه از وضع قانون برخورداری معلولین از این امتیاز چه بوده است ؟ آیا هدف حمایت از معلول بوده یا حمایت از دولت ؟ آیا این قانون ظالمانه و تبعیض آشکار نیست ؟ خواهش می کنم نگویید قانون است و دست ما نیست. اگر از دید شما این قانون منطقی است جواب من را بدهید ، قول می دهم قانع شوم . و اگر غیر منطقی است برای اصلاح آن کاری بکنید . نه به خاطر خودم که برای خیل عظیم معلولینی که اراده کرده اند روی پای خود بایستند ، هر چند با عصا و ویلچر .

پاسخ : مفاد قانون و اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی  مصوب ١/٩/٦٧ و ٢١/٢/٨٣ ، صرفا به معلولین شاغل در دستگاه های اجرائی از قبیل وزارتخانه ها ، شرکت ها و موسسات دولتی اشاره داشته و برای آنان قابلیت اجرائی دارد وبه  سایر معلولین شاغل در بخش خصوصی از جمله شرکت ها ، کارگاه ها ، صنوف و … قابل تسری نمی باشد . علی ایحال لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در کمسیون اجتماعی دولت در حال رسیدگی است و این سازمان نیز حمایت از جامعه معلولان را از وظایف خود می داند.

٤٠- زمان واریز حقوقها ٢٧هرماه تعیین شد وقراربراین شد اگر ٢٧تعطیل یک روز قبل حقوق واریز شود ولی متاسفانه درماه آذر ٩٥نه یک روزقبل حتی یک روز بعد یعنی عصر ٢٨واریز شد چرابه تعهدتان عمل نمیکنید که ماهم براساس قول شما از بابت پرداختی  اقساط و چک شرمنده و دچار مشکل میشویم ٢-بدون اختیارمان پرداخت حقوق را بانک ملت تعین کردند که هرگونه مزایا مانند وام +کاراکارت فقط شامل حقوق بگیران بانک رفاه میشود سوال آیا بازنشستگان کسانی هستند که فقط از بانک رفاه حقوق میگرند؟

پاسخ : محاسبات لیست پرداختی توسط واحد مستمری و پرداخت آن توسط مستمریها در مهلت تعیین شده صورت می پذیرد. ضمناً مستمری بگیر در انتخاب بانک طرف قرارداد سازمان مخیر می باشد ، لذا در صورت نیاز می تواند با ارائه درخواست کتبی نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نماید.

٤١- برای خانمی که به تبع فوت همسرش مستمری بگیر است اگر بصورت آزاد خود را بیمه نماید در صورت بازنشستگی میتواند از هر دو مستمری (بازنشستگی و مستمری بازماندگان ) استفاده نماید ؟

پاسخ : در صورتیکه همسر مستمری بگیر علاوه بر دریافت مستمری بازماندگان نسبت به بیمه پردازی خود بصورت اختیاری اقدام نماید، در صورت احراز شرایط بازنشستگی ، هر دو مستمری قابل پرداخت می باشد.

٤٢- بخشنامه شماره ١٢٢٢٩٠/ت٥١١٢٨هـ مربوط به محاسبه حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در حقوق بازنشستگی شان چه زمانی اجرایی می کنید؟ 

پاسخ : بخشنامه اجرائی ماده ٥٩ قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان در دست تدوین است و به زودی به واحدهای اجرائی ابلاغ می گردد.

٤٣- یکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی تربت جام هستم که دارای حدود ٩/٥ سال کار سخت و زیان اور می باشم که مورد تایید نیز قرار گرفته و در تاریخ ٣/١١/٩٥ با استفاده از سابقه مذکور حائز شرایط بازنشستگی هستم و از آنجا که سابقه بنده در استان دیگریست شعبه مبدا با تنظیم نامه میزان پرداختی که بنده یا کارفرما باید پرداخت نماید با استناد به بند ٤ ماده ٧٦ به میزان ٤% به مبلغ٢١٥/٢٥٣/٩٩٥ ریال و بند ٦ همان ماده به مبلغ ٢١١/٤٠٣/٧٩٣ریال تعیین نموده است که با توجه به نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی شماره١٥٣٦٥/ت٣٦٠٠٥هـ مصوب ٥/٢/١٣٨٦ که طی شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨/٦/١٣٨٥به تصویب هیات وزیران رسیده بود مطابق ماده ١٤ این آیین نامه میزان تعیین شده ٤% می باشد در صورتی که شعبه تربت جام در خصوص بنده میزان آن را ٨% اعمال نموده است لذا پرسش این است که آیا اعمال رقم ٨% صحیح است یا ٤% مقرره قانون و آیین نامه اجرایی؟

پاسخ : با عنایت به بندهای ٤ و ٦ جزء ب تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های اجرائی مربوطه از تاریخ تصویب قانون ( ١٤/٧/٨٠) ٤% به نرخ حق بیمه کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور اضافه شده و در خصوص بیمه شدگانیکه قبل از تصویب قانون دارای سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور می باشند علاوه بر ٤% حق بیمه ، ٤% نیز بعنوان مستمری کارهای سخت و زیان آور محاسبه و از کار فرما مطالبه می گردد.

٤٤- اول اسفند  ٩٥ با بیست سال سابقه و ٤٢ سال سن مشمول بازنشستگی با ٢٠ روز حقوق میشوم. به شعبه ٢٥ مراجعه کردم مسئول مربوطه فرمودند بدلیل عدم واریز سهم حق بیمه ٣% توسط دانشگاه شهید بهشتی با بازنشستگی موافقت نخواهد شد. این در حالیست که بر اساس مکاتبات قبلی سازمان با دانشگاه، دانشگاه از واریز ٣% معاف شده است.

١-آیا امکان واریز این ٣% در ماه های باقیمانده توسط خودمان وجود دارد؟
٢- با فرض رسیدن به ٣٠ سال سابقه و عدم واریز ٣% سهم دولت آیا کارکنان بازنشسته نخواهند شد؟
٣-برای پیگیری موضوع و حل مشکل کدام مرجع قانونی دارای صلاحیت است؟
در حال حاضر کارمند قرارداد معین دانشگاه شهید بهشتی بوده و طی تمام سنوات کار بیمه اینجانب بر اساس ٢٧% پرداخت شده است.

پاسخ : بر اساس تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی منحصراً زنان کارگر با داشتن ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ٤٢ سال سن می توانند با ٢٠ روز حقوق بازنشسته شوند لذا چنانچه کارکنان آن دانشگاه مشمول قانون کار نباشند، نمیتوانند از مزایای قانون یاد شده برخوردار گردند.

٤٥- با توجه به مصوبه اخیرهییت وزیران مبنی برسخت وزیان آورشدن رشته علوم آزمایشگاهی آیا اینجانب با سابقه ٢٠سال کار٧٣٠٠ روز می توانم تقاضای بازنشستگی نمایم؟

پاسخ : بخشنامه مربوط به  مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص برخی از مشاغل بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی از جمله برخی از مشاغل آزمایشگاهی ،  در حال تدوین بوده و به زودی ابلاغ می گردد  که  طی آن نحوه اجرای این  مصوبه مشخص می گردد.

٤٦- با توجه به مصوبه ٩٥/١٠/١ هیئت محترم دولت چرا شعب سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه از اضافه کار کارکنان دولت را در زمان بازنشستگی محاسبه نمی کنند .

پاسخ : بخشنامه اجرائی ماده ٥٩ قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان در دست تدوین است و به زودی به واحدهای اجرائی ابلاغ می گردد

٤٧- یکسالی هست که بازنشسته شده ام با ٣٥ روز اما به تامین اجتمایی شاکی شدم ولی هیچکس به بنده توجهی نگرد . بنده بعلت بیماری زیاد اضافه کاری نداشتم و اگر حقوق پایین دارم یدلیل این هست ولی چرا با آن که ٣٥روز حقوق دریافت میکنم باید پایه ٩٠٠و دریافتی بنده ١١٢٠,٠٠٠تومان باشد . از شما مسئولین تقاضا دارم به این مهم رسیدگی نمایید . 

پاسخ : برقراری مستمری بازنشتگی با رعایت تبصره ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد لذا مدارک و مستندات دریافت مزد و حقوق را با توجه به تبصره ماده قانونی فوق الذکر به شعبه مربوطه ارائه تا بررسی لازم بعمل آید.

٤٨- خانمی ٦٠ ساله با ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه قالیبافی هستم که در ۵۹ سالگی برای بازنشستگی مراجعه کردم که گفتند چون سابقه حدود سه سال از حق بیمه ارزان قیمت بوده و امکان بازنشستگی نیست و اکنون که مطابق قانون شصت سال تمام دارم نیز برای باز نشستگی مراجعه نمودم جواب درستی از شعبه …  نگرفتم 

پاسخ : سوابق مازاد بر ٥٠ سال سن که حق بیمه آن در زمان انعقاد قرارداد به عنوان سوابق مازاد سنی پرداخت شده ، صرفا در تعیین میزان مستمری قابل احتساب بوده و در احراز شرایط جهت برخورداری از تعهدات بلند مدت موثر نخواهد بود . با این حال جهت بررسی  شرایط بیمه پردازی و بازنشستگی  به شعبه مربوطه مراجعه شود.

٤٩- آیا تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای اقتصادی با مراکز فروشگاهی قرارداد دارد؟  برای افزایش مستمری افراد زیر دو میلیون آیا تامین اجتماعی برنامه ای دارد و آیا میشود برای همین قشر سبد غذایی تهیه شود وبرای ضامن شدن وام بانکی برای نزدیکان درجه یک چرا تامین اجتماعی گواهی نمیدهد؟

پاسخ : ١- درخصوص امکانات رفاهی به کانون بازنشستگان مراجعه شود. ٢- کلیه مصوبات هیات دولت جهت افزایش مستمری هرساله عینا اجرا گردیده وتاکنون چندین مرحله هماهنگ سازی صورت گرفته که آخرین آن بند ٣٩ بودجه سال ٨٨ کل کشور می باشد. ٣- بن بصورت ماهیانه تحت عنوان کمک هزینه تامین معیشت به مستمری بگیران پرداخت می گردد. ٤- وفق دستور اداری شماره ٢٣٠٥/١٠٠٠ مورخ ٥/٧/٩٠ صدور گواهی کسر اقساط درخصوص (پدر،مادر،همسر و فرزند)  امکان پذیر می باشد.

٥٠- من کارمندرسمی شهرداری که استخدامم قانون استخدام کشوری و حقوق و مزایایم براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می گرددو پرداخت کسورات بازنشستگیم هم به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است و در حال حاضر ٣٠ سال و ٦ماه سابقه خدمت و ٤٩ سال سن دارم حال سوالم اینجاست که ایا باستناد ماده ٥٣ ایین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب ٨١/١٢/١٨ که مقرر نموده شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را با داشتن ٣٠ سال خدمت با هرقدرسن بازنشسته نماید این مورد شامل بنده که شرایط سنی ٥٠ سال تامین اجتماعی را ندارم می گردد؟

پاسخ : اگر بیمه شده مشمول قانون خدمات کشوری باشد، طبق ماده ١٠٣ قانون مذکور شرایط بازنشستگی را دستگاه اجرائی تعیین می نماید. در غیر این صورت شرایط بازنشستگی بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی تعیین می گردد.

٥١- ١٨سال سابقه کار در کارخانه کبریت زنجان دارم ، ٢سال بیمه بیکاری و ٧ سال هم بخاطر سخت و زیان آور بودن شغلم به بیمه ام اضافه شده است. پس از آن ٤ سال هم بعنوان کارگر ساختمانی بیمه شده ام. حال من با چند سال سابقه کار بازنشسته خواهم شد؟

پاسخ : شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی وفق ماده ١٠ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی عبارت است از ١- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال سن تمام    ٢- داشتن سی و پنج  سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه

٥٢- به انجمن صنفی رانندگان ماشین سنگین کشور نامه ای ابلاغ شده مبنی بربازنشستگی پیش ازموعد رانندگان با ٢٥سال پرداختی وبیش از٥٥سال سن و قید شده جهت اجرا به مدیرکل فنی مستمریها ابلاغ شده.اما مسئول فنی مستمریهای تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار بی اطلاعی میکنند.لطفا بفرمایید که چرا هنوز اجرایی نشده و کی اجرا میشود

پاسخ : طبق مفاد تبصره ذیل ماده ٨٢ قانون برنامه ششم ، رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری ، راهداری و راهسازی با دارا بودن حداقل ٢٥ سال سابقه و ٥٥ سال سن می توانند بازنشسته شوند، لیکن درخصوص تامین بار مالی و آئین نامه اجرائی از مراجع ذیصلاح استعلام گردیده که در صورت حصول نتیجه  اقدامات لازم از سوی این سازمان انجام خواهد شد.

٥٣- پدرم فقط سه ماه پرداخت بیمه در سال ۱۳۹۱ دارد و هم اکنون ۶۷ساله است، آیا میتواند با خرید حق بیمه تا ۱۰ سال، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته گردد؟

پاسخ : بله – طبق قانون تعیین تکلیف … می تواند وفق مقررات نسبت به تکمیل سابقه تا ده سال اقدام و به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه از مستمری  استفاده نماید.

٥٤- اگر  همسرم  بیمه زنان خانه دار شود و بعد از ٢٠ سال و در سن بالاتر از ٤٥سالگی تقاضای بازنشستگی بدهد و سال آخر بیمه ایشان بصورت اجباری از جای دیگری پرداخت شده باشد مشمول بازنشستگی میشود یا خیر؟ اگر مشمول باشد ایشان با ٢٠ روز حقوق بازنشسته میشوند یا با ٣٠ روز؟

پاسخ : درصورت اشتغال به کار و پرداخت حق بیمه وفق قانون می تواند با بیست روز حقوق بازنشسته شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab