سوال و جوابهای رایج- غرامت دستمزد ایام بیماری

در

“غرامت دستمزد ایام بیماری”

برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟

١-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

٢- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

٣- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

٤- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

٥- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

١- اصل گواهی استراحت پزشکی

٢- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

٣-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

١- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه  قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

٢- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.

٣- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .

٤- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ٣ روز اول را پرداخت نموده باشد.

٥- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

١- ما بصورت شیفتی کار می کنیم ١٤روز کار ١٤روز استراحت که هفت شب شبکاری داریم مرخصی استحقاقی و استعلاجی کمتر از یک هفته تا سه روز برای ما باید چگونه محاسبه شود؟ 

پاسخ : مرخصی استعلاجی بیمه شدگانی که بصورت پاره وقت فعالیت می نمایند، به نسبت متوسط  روزهای کارکرد طبق لیستهای ارسالی کارفرما در ماه پرداخت می گردد، ضمناً اظهارنظر درخصوص میزان مرخصی استحقاقی مشمولین قانون کار به عهده ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

٢- نظر به اینکه در کانال تلگرامی عنوان شده است که در صورت عدم بستری شدن فرد حادثه دیده ( غیر ناشی از کار ) غرامت دستمزد ایام بیماری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود ، خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. 

پاسخ : به موجب بند ١ ماده ٦٢ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که بر اثر حادثه ( ناشی از کار و غیر ناشی از کار) ، بیماری حرفه ای  و یا بیماری عادی  قادر بکار نباشند ، در صورت تجویز استراحت پزشکی  از سوی پزشک معالج و تایید مراجع پزشکی  سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت خواهد گردید

٣- من ٢٣ روز مرخصی استعلاجی داشتم و کلیه مراحل اداری را برای دریافت غرامت از تامین اجتماعی انجام داده ام . چند روز زمان می برد تا به حسابم پرداخت شود؟

پاسخ : پس از تایید استراحت تجویزی از سوی مراجع پزشکی سازمان و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما و همچنین ارسال لیست حق بیمه در ماه وقوع بیماری و احراز سایر شرایط قانونی ، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بعمل می آید.

٤- من تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستم . بعلت درد شدید کتف ، دکتر حداقل یک ماه استراحت داده ولی وقتی به بیمه مراجعه کردم گفتند استراحت پزشکی شامل کارگران ساختمانی نمیشود چرا؟ 

پاسخ : بموجب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدگان مشمول این قانون صرفاً در صورتی که به سبب صدمات وارده بر اثر حوادث ناشی از کار با تجویز پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی داشته باشند میتوانند با تأیید استراحت پزشکی از سوی مراجع ذیربط از غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند گردنند

برای برخورداری از

برای برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟

١-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

٢- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

٣- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

٤- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

٥- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

١- اصل گواهی استراحت پزشکی

٢- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

٣-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

١- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه  قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

٢- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.

٣- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .

٤- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ٣ روز اول را پرداخت نموده باشد.

٥- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

١- ما بصورت شیفتی کار می کنیم ١٤روز کار ١٤روز استراحت که هفت شب شبکاری داریم مرخصی استحقاقی و استعلاجی کمتر از یک هفته تا سه روز برای ما باید چگونه محاسبه شود؟ 

پاسخ : مرخصی استعلاجی بیمه شدگانی که بصورت پاره وقت فعالیت می نمایند، به نسبت متوسط  روزهای کارکرد طبق لیستهای ارسالی کارفرما در ماه پرداخت می گردد، ضمناً اظهارنظر درخصوص میزان مرخصی استحقاقی مشمولین قانون کار به عهده ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

٢- نظر به اینکه در کانال تلگرامی عنوان شده است که در صورت عدم بستری شدن فرد حادثه دیده ( غیر ناشی از کار ) غرامت دستمزد ایام بیماری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود ، خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. 

پاسخ : به موجب بند ١ ماده ٦٢ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که بر اثر حادثه ( ناشی از کار و غیر ناشی از کار) ، بیماری حرفه ای  و یا بیماری عادی  قادر بکار نباشند ، در صورت تجویز استراحت پزشکی  از سوی پزشک معالج و تایید مراجع پزشکی  سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت خواهد گردید

٣- من ٢٣ روز مرخصی استعلاجی داشتم و کلیه مراحل اداری را برای دریافت غرامت از تامین اجتماعی انجام داده ام . چند روز زمان می برد تا به حسابم پرداخت شود؟

پاسخ : پس از تایید استراحت تجویزی از سوی مراجع پزشکی سازمان و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما و همچنین ارسال لیست حق بیمه در ماه وقوع بیماری و احراز سایر شرایط قانونی ، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بعمل می آید.

٤- من تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستم . بعلت درد شدید کتف ، دکتر حداقل یک ماه استراحت داده ولی وقتی به بیمه مراجعه کردم گفتند استراحت پزشکی شامل کارگران ساختمانی نمیشود چرا؟ 

پاسخ : بموجب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدگان مشمول این قانون صرفاً در صورتی که به سبب صدمات وارده بر اثر حوادث ناشی از کار با تجویز پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی داشته باشند میتوانند با تأیید استراحت پزشکی از سوی مراجع ذیربط از غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند گردنند

،چه شرایطی لازم است؟

١-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

٢- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

٣- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

٤- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

٥- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟

١- اصل گواهی استراحت پزشکی

٢- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

٣-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟

١- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه  قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.

٢- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.

٣- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .

٤- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ٣ روز اول را پرداخت نموده باشد.

٥- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

١- ما بصورت شیفتی کار می کنیم ١٤روز کار ١٤روز استراحت که هفت شب شبکاری داریم مرخصی استحقاقی و استعلاجی کمتر از یک هفته تا سه روز برای ما باید چگونه محاسبه شود؟ 

پاسخ : مرخصی استعلاجی بیمه شدگانی که بصورت پاره وقت فعالیت می نمایند، به نسبت متوسط  روزهای کارکرد طبق لیستهای ارسالی کارفرما در ماه پرداخت می گردد، ضمناً اظهارنظر درخصوص میزان مرخصی استحقاقی مشمولین قانون کار به عهده ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

٢- نظر به اینکه در کانال تلگرامی عنوان شده است که در صورت عدم بستری شدن فرد حادثه دیده ( غیر ناشی از کار ) غرامت دستمزد ایام بیماری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود ، خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. 

پاسخ : به موجب بند ١ ماده ٦٢ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که بر اثر حادثه ( ناشی از کار و غیر ناشی از کار) ، بیماری حرفه ای  و یا بیماری عادی  قادر بکار نباشند ، در صورت تجویز استراحت پزشکی  از سوی پزشک معالج و تایید مراجع پزشکی  سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت خواهد گردید

٣- من ٢٣ روز مرخصی استعلاجی داشتم و کلیه مراحل اداری را برای دریافت غرامت از تامین اجتماعی انجام داده ام . چند روز زمان می برد تا به حسابم پرداخت شود؟

پاسخ : پس از تایید استراحت تجویزی از سوی مراجع پزشکی سازمان و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما و همچنین ارسال لیست حق بیمه در ماه وقوع بیماری و احراز سایر شرایط قانونی ، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بعمل می آید.

٤- من تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستم . بعلت درد شدید کتف ، دکتر حداقل یک ماه استراحت داده ولی وقتی به بیمه مراجعه کردم گفتند استراحت پزشکی شامل کارگران ساختمانی نمیشود چرا؟ 

پاسخ : بموجب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه شدگان مشمول این قانون صرفاً در صورتی که به سبب صدمات وارده بر اثر حوادث ناشی از کار با تجویز پزشک معالج نیاز به استراحت پزشکی داشته باشند میتوانند با تأیید استراحت پزشکی از سوی مراجع ذیربط از غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند گردنند

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab