قانون محاسبات عمومی

در

قانون محاسبات عمومي

فصل اول- تعاريف
ماده – 1 بودجه آل آشور برنامه مالي دولت است آه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني
درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي آه منجر به نيل سياستها و
به هدفهاي قانوني آشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
-1 بودجه عمومي دولت آه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار آه بطور مستقيم و يـا غيـر مـستقيم در سـال مـالي قـانون
بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري آل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي آه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي
دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
-2 بودجه شرآتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
-3 بودجه موسساتي آه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه آل آشور منظور ميشود .
ماده – 2 وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است آـه بموجـب قـانون بـه ايـن عنـوان شـناخته شـده و يـا
بشود .
ماده -3 موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است آه بموجب قانون ايجـاد و زيـر نظـر يكـي از قـواي
سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد ……

قانون محاسبات عمومی
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

سایر قوانین و مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab